THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM   

                         

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         BAN CHẤP HÀNH                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2017/ TB-CT BCH                                    

 

 

                                                                 THÔNG BÁO

                 CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG

                                  HỌ BÙI VIỆT NAM

 

 

   Cuộc Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ngày 10/10/2017 vừa qua do một vài người đặt ra những vấn đề khó giải quyết, qua một ngày vẫn chưa bàn được vào nội dung chính nên chưa ra được nghị quyết, lại phát sinh những tình huống cấp bách cần xử lý. Nay vì chưa thống nhất việc chỉ đạo với Phó Chủ tịch Thường trực BCH Bùi Văn Ngợi nên Phó Chủ tịch Bùi Ngọc Khôn tự ý ký thông báo hủy con dấu của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và công bố con dấu mới tự khắc, ký triệu tập Thường trực bàn nhiều vấn đề chưa được chuẩn bị chu đáo. Trước tình hình đó, sau khi đã trao đổi thống nhất với Phó Chủ tịch Thường trực BCH Bùi Văn Ngợi và Phó Chủ tịch BCH Bùi Nghĩa, Chủ tịch BCH xin thông báo:

     1. Mọi thông tin chính thức về lãnh đạo của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam chỉ được thông báo trên “trang thông tin điện tử Họ Bùi Việt Nam hobuivietnam.vn” do Phó Chủ tịch Bùi Văn Ngợi chỉ đạo, Trưởng ban Thông tin Văn hóa Bùi Việt Mỹ chủ trì…và qua Văn phòng BCH CĐHB VN do ủy viên Thường trực Bùi Kỳ Nam làm Chánh Văn phòng. Mọi nguồn khác đều không chính thống.

     2. Hội nghị Thường trực sắp tới sẽ được tiến hành sau khi các bước chuẩn bị của các tiểu ban trong Ban Tổ chức Đại hội đã hoàn thành, có sự bàn bạc thống nhất giữa Chủ tịch BCH với các Phó Chủ tịch đương nhiệm và tham khảo ý kiến các Ban…

     3. Các Hội nghị Thường trực, hội nghị BCH hay Đại hội Đại biểu…chỉ đảm bảo thành công sau khi bộ phận chủ trì đã nắm chắc các nội dung chuẩn bị, gạt bỏ mọi trở lực, có giải pháp xử lý mọi tình huống phức tạp. Nếu không sẽ chỉ mất thời gian của những người đến dự mà lại phát sinh các hậu quả không mong muốn.

 

                                                                                                                                                             Ngày 21 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                                               Chủ tịch BCH CĐHB VN

                                                                                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                                                                                          Bùi Phan Kỳ

 

 

 

THƯ CỦA THÀNH VIÊN HỌ BÙI VIỆT NAM

                     

 

                                                                                                                                                               Bắc Giang 18/12/2017

                                                            THƯ CỦA THÀNH VIÊN HỌ BÙI VIỆT NAM

                                                              Kính thưa các bác, các anh, chị, em họ Bùi cả nước

    Sắp tới Đại hội III của CĐHB VN (4/2018) tôi có nhận được tản mạn một vài thông tin mang ý nghĩa bè phái, vụ danh, thiếu nghĩa tình anh em Bùi tộc.

    Tôi là Bùi Đình Nhung Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Bắc Giang xin được có ít lời gửi tới tất cả hậu duệ đang tham gia hoạt động BCH CĐHB VN từ trung ương đến các tỉnh thành địa phương toàn quốc.

     Đề nghị tất cả mọi người hãy vì việc lớn DANH DỰ TRUYỀN THỐNG HỌ BÙI một dòng họ Văn hiến, Quý hiển được các LIỆT TỔ LIỆT TÔNG, các thế hệ ông cha đã dày công vun đắp để có được như hôm nay đã phải đổi biết bao TRÍ TUỆ, TÀI NĂNG và cả XƯƠNG MÁU mới có được uy tín, danh dự gia sản quý giá hôm nay.

    Tôi nghĩ rằng các hậu duệ họ Bùi chúng ta hôm nay dù ở bất kỳ cương vị nào hãy CAO THƯỢNG trong hành xử, rộng lượng bỏ qua những khiếm khuyết có thể cảm thông để được gần gũi nhau, giữ gìn truyền thống một dòng họ Bùi Việt Nam quý hiển. Thống nhất cao hoạt động tốt theo con tim họ Bùi, thực sự “Đoàn kết, tương trợ và phát triển”.

 

                                                                                                                                                                             Kính thư

                                                                                                                                                                        Bùi Đình Nhung