THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH VÀ BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH VÀ BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

       BAN CHẤP HÀNH   

   Số: 01/TB-CT BCH

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         

                                                            Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

                                                                        THÔNG BÁO

                            V/v tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 4 (khóa II)

                        và chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHB VN lần thứ III

 

       Kính gửi:   –  Toàn thể bà con trong Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, các vị ủy viên BCH CĐHB VN khóa II

                          –  Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố, quận huyện và cơ sở

                          –  Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trong nước và nước ngoài

 

                 CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH, BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM

                                                                 THÔNG BÁO

    – Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội CĐHB VN khóa II (2013 – 2018)

    – Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Thường trực BCH mở rộng lần thứ 11

    – Căn cứ tình hình chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III

 

    Chủ tịch BCH CĐHB VN thông báo tới các BCH, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố, huyện thị… và toàn thể CĐHB VN trong nước và nước ngoài:

    1. Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được thành lập và hoạt động liên tục đến nay đã gần 15 năm, trải qua 2 kỳ Đại hội, có nhiệm kỳ 5 năm; Đại hội Đại biểu lần thứ nhất ngày 20/4/2008 bầu ra Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam và Trưởng ban Liên lạc. Sau đó Đại hội Đại biểu lần thứ II ngày 28/4/2013 bầu ra Ban Chấp hành và Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Nay đến thời điểm tiến hành đại hội, tiếp nối vai trò trách nhiệm BCH Cộng đồng họ Bùi VN sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ  III để bầu ra Ban Chấp hành mới và Chủ tịch BCH, kế thừa và tiếp tục điều hành tổ chức Cộng đồng HBVN hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

     2. Ngày 15/7/2018, BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam sẽ tiến hành họp BCH mở rộng lần thứ 4, khóa II tại thủ đô Hà Nội, để quyết định một số vấn đề quan trọng; nghe và đóng góp ý kiến cho các văn kiện, nội dung do các tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội III báo cáo, công tác chuẩn bị Đại hội và phân công; quyết định ngày tổ chức Đại hội Đại biểu CĐHB VN thứ III tại Hà Nội.

     3. Đại hội III sẽ được dự định tổ chức trong tháng 8/2018. Ngày và địa điểm mở Đại hội sẽ do Hội nghị BCH mở rộng quyết định và được thông báo cụ thể tới các Ban chấp hành, Ban liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố, huyện… và toàn thể CĐHB VN trong nước và nước ngoài.

     4. Giao cho Ban tổ chức; các tiểu ban đã được phân công tiếp tục hoàn thiện các văn bản, các bước tiến hành chuẩn bị Đại hội III để trình trước cuộc họp BCH, lấy ý kiến đóng góp của các UV BCH CĐHB Việt Nam tại Hội nghị ngày 15/7/2018.

     5. Từ hôm nay, đến trước khi mở Đại hội 10 ngày, Chủ tịch BCH CĐHB VN kêu gọi các tổ chức, các BCH, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố, các huyện thị… bà con trong Cộng đồng hiến kế, đóng góp ý kiến xây dựng cho phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Cộng đồng và BCH bằng văn bản gửi tới Văn phòng BCH CĐHB VN tại số nhà 11, ngõ 22, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tập hợp bổ sung trình Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III.

     6. Giao cho ông Chánh văn phòng BCH CĐHB VN tổ chức tiếp nhận các ý kiến (bằng văn bản) đóng góp của các đơn vị, cá nhân CĐHB VN trong nước cũng như nước ngoài gửi về, để Ban tổ chức Đại hội phân loại, nhóm ý kiến, bổ sung trình Thường trực BCH CĐHB VN khóa II và Đại hội III.

     7. Thông báo này được gửi bằng văn bản đến các BCH, Ban liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố, huyện thị… trên toàn quốc và nước ngoài. Đồng thời được đăng trên Tạp chí họ Bùi, website “Họ Bùi Việt Nam” (www.hobuivietnam.vn) để CĐHB VN được biết và thực hiện.

                                                                                                          T/M BCH CĐHB VIỆT NAM

                                                                                                                        CHỦ TỊCH

Nơi gửi:                                                                                                     (đã ký, đóng dấu)

– Như kính gửi                                                                              Giáo sư, Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

Lưu VP