BÃI NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH.

BÃI NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH.

Thông báo v/v Bãi nhiệm Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình Bùi Thị Phương.

 

Ban Thông tin – Văn hóa – Lịch sử xin trân trọng thông báo tới toàn thể Cộng đồng họ Bùi Việt Nam v/v bãi nhiệm Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình như sau:

Căn cứ Quyết định số 01/2018-CĐHBVN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

Căn cứ ví louis vuitton Biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình,

Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình Bùi Thanh Bồng đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-CĐHBHB ngày 22 tháng 6 năm 2020 v/v Bãi nhiệm mọi quyền hạn, chức vụ, nhiệm vụ của bà Bùi Thị Phương khỏi chức danh Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Thông tin – Văn hóa – Lịch sử gửi kèm Quyết định số 01/QĐ-CĐHBHB ngày 22 tháng 6 năm 2020 nêu trên để Lãnh đạo và các Ban thuộc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam; Ban Chấp hành, Ban liên lạc Cộng đồng họ Bùi các cấp của các tỉnh, thành phố và bà con trong họ tộc được biết.

Trân trọng thông báo./.