Thường trực BCH

THÔNG BÁO (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 8 ngày 10/7/2016)

THÔNG BÁO               (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 8 ngày 10/7/2016)

  CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  BAN CHẤP HÀNH KHÓA II    THƯỜNG TRỰC BCH  Số 08/2016/TT-BCH                                                                                                                                                                             Hà Nội, ngày 15 … Đọc Thêm

Cập nhật: 17/07/2016 - 01:38:04