ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  
 
 

 

                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

 

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                                            ĐIỀU LỆ

                                                                 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

                                                              CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

                                                                  Hà Nội, tháng 8 / 2018   

 

 

 

                                                                     ĐIỀU LỆ

                                                                               TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

                                                                           CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/CĐHBVN ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam)

 

                                                                                               Chương I

                                                                                      ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

        Điều 1: Tên gọi

 1. Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (viết tắt là CĐHB VN) là tổ chức xã hội – văn hóa của những người họ Bùi sinh sống trong nước và ngoài nước tự nguyện thành lập trên cơ sở tuân thủ các quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội theo Luật pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 2. CĐHB VN hoạt động trên phạm vi cả nước; là một pháp nhân, có trụ sở tại Hà Nội và tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước; có con dấu riêng, tài sản và tài khoản riêng.

 

         Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

CĐHB VN tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài trên tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:

 1. Kết nối các cá nhân người họ Bùi, các chi họ, chi phái họ Bùi tìm về cội nguồn chung của dòng họ để cùng nhau phụng thờ, tri ân công đức, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu, hướng tới tương lai; nhằm phát huy truyền thống họ Bùi văn hiến, bản địa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 2. Tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài;… nhằm xây dựng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đoàn kết – tương trợ – phát triển.
 3. Động viên con cháu trong dòng tộc hướng tới tương lai để phát triển, làm rạng danh tổ tông, cùng với các dòng tộc trong cả nước góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ, nâng cao đời sống và hạnh phúc gia đình, quê hương, đất nước.

 

         Điều 3: Chức năng nhiệm vụ

 1. Tổ chức, kết nối các hoạt động của mọi tổ chức tập thể và cá nhân trong toàn dòng họ, tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc; tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên.
 2. Sưu tầm, biên soạn, xuất bản các loại ấn phẩm sách, tập san,…và trang thông tin điện tử – website, nhằm giới thiệu những thông tin, tư liệu và hoạt động trong toàn hệ thống cộng đồng; tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân Bùi tộc; biểu dương những thành tựu, kinh nghiệm, đóng góp của con cháu họ Bùi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 3. Trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ và tay nghề; liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành viên trong dòng tộc để cùng nhau phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống,… Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, thăm hỏi thành viên ốm đau, việc hiếu, việc hỉ.

 

 

                                                                                             Chương II

                                                           THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

          Điều 4: Thành viên của Cộng đồng

Tất cả các cá nhân, tổ chức trong nước và kiều bào mang dòng Họ Bùi Việt Nam, tán thành tôn chỉ, mục đích, Điều lệ và Quy chế của Cộng đồng đều có thể tự nguyện tham gia bằng cách kết nối với tổ chức Cộng đồng họ Bùi nơi gần nhất ở các tỉnh, thành phố… hoặc tại Văn phòng Cộng đồng HBVN ở Hà Nội sẽ được công nhận là thành viên của Cộng đồng.

Thành viên của Cộng đồng Họ Bùi VN là những người tâm huyết và có trách nhiệm làm việc họ; sinh hoạt, tham gia việc họ ở nơi phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.

 

        Điều 5: Nhiệm vụ của thành viên

 1. Chấp hành Điều lệ, Quy chế và thực hiện các Nghị quyết của Cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động của Cộng đồng.
 2. Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Cộng đồng ở trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Cộng đồng. Thực hiện tốt các phần việc được tổ chức Cộng đồng giao cho, đồng thời phát huy sáng kiến, đóng góp trí tuệ, năng lực nhằm xây dựng tổ chức Cộng đồng vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Cộng đồng, không được nhân danh Cộng đồng trong các quan hệ đối nội, đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Cộng đồng ủy nhiệm.
 4. Tham gia các hoạt động hội, họp và đề xuất ý kiến với tổ chức Cộng đồng khi có nhu cầu.

     5.Tự nguyện đóng góp công sức cũng như đóng góp bằng tiền hoặc tài sản – nếu khả năng cho phép, để xây dựng và đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam.

 

        Điều 6: Quyền hạn của thành viên

 1. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp trong hệ thống tổ chức của Cộng đồng; thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc chung.
 2. Được tham dự các hoạt động do Cộng đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, hỗ trợ khi gặp khó khăn… tùy theo khả năng của tổ chức Cộng đồng các cấp.
 3. Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Cộng đồng và báo với Thường trực Cộng đồng Họ Bùi VN nơi gia nhập biết.

 

                                                       

                                                                                            Chương III

                                                                      TỔ CHỨC,  BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG

                                                                     CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

       Điều 7:  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CĐHB VN

 1. Cộng đồng Họ Bùi VN được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

        1.1 Tự nguyện tham gia; bình đẳng trong quan hệ, thực thi trong điều hành,

        1.2. Đồng thuận, tự quản trong mọi tổ chức hoạt động,

        1.3. Dân chủ, công khai, minh bạch trong công việc,

        1.4. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không lấy lợi nhuận làm mục đích,

        1.5. Tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Cộng đồng và Pháp luật Nhà nước.

 1. Ban Chấp hành CĐHB VN (viết tắt là BCH) được bầu thông qua giới thiệu đề cử, ứng cử dân chủ và hiệp thương thống nhất. Lấy tín nhiệm bằng phiếu bầu quá bán. Trường hợp đặc biệt không hoặc chưa bầu được BCH thì thành lập Ban Liên lạc (BLL), BLL lâm thời hay Ban Vận động (BVĐ). BLL, BLL lâm thời, BVĐ hoạt động không quá thời hạn một nhiệm kỳ.

 

        Điều 8: Cơ cấu tổ chức của CĐHB VN

 1.   Cộng đồng Họ Bùi VN là một thể thống nhất, được tổ chức theo hệ thống từ toàn quốc đến địa phương: tỉnh/ thành phố, thị xã/ quận/ huyện, phường/ xã và chi họ cơ sở. Ở mỗi nơi có Ban Chấp hành hoặc Ban Liên lạc ( BLL), Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động ( BVĐ) là cơ quan đại diện thường trực ở địa phương.

      2.  Cơ cấu tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được tổ chức gồm 4 cấp:

             2.1. Cấp toàn quốc,

             2.2. Cấp tỉnh, thành phố,

             2.3. Cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

             2.4. Cấp xã, phường, làng bản, phum sóc và tương đương.

 1. Đại hội Đại biểu CĐHB VN cấp toàn quốc, hoặc các cấp địa phương bầu ra Ban chấp hành. BCH là cơ quan điều hành hoạt động của Cộng đồng cấp toàn quốc hoặc cấp địa phương.
 2. BCH CĐHB các tỉnh, thành phố căn cứ vào Điều lệ, Quy chế của toàn quốc xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cấp mình, bảo đảm tính đặc thù của địa phương vừa bảo đảm tính nhất quán trong toàn hệ thống.

 

       Điều 9. Đại hội Đại biểu toàn quốc

       1.Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng (gọi tắt là Đại hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Cộng đồng. Đại hội được tiến hành 5 năm một lần, còn gọi là một nhiệm kỳ. Thời gian tổ chức Đại hội khóa sau do Hội nghị BCH cuối khóa trước quyết định. Nội dung chính của Đại hội: 

       1.1. Thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ và Phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Cộng đồng nhiệm kỳ sau.

       1.2. Thảo luận, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Nếu xét thấy cần thiết thì thảo luận, thông qua Quy chế hoạt động của Cộng đồng hoặc ủy quyền cho BCH thực hiện thảo luận ban hành Quy chế.

       1.3. Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác của Cộng đồng vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành;

       1.4. Bầu Ban Chấp hành. BCH bầu Cơ quan thường trực của BCH, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch BCH; Suy tôn Chủ tịch danh dự BCH – nếu thấy cần thiết. Các chức danh này được giới thiệu và thông qua tại Đại hội.

        Các nghị quyết của Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số.

 

        Điều 10: Ban Chấp hành

 1. Ban Chấp hành là cơ quan đại diện cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội của Cộng đồng HBVN, do Đại hội Đại biểu toàn quốc bầu ra. Cơ cấu và nguyên tắc tổ chức quy định tại 1.4 Điều 9 Điều lệ này.  

         BCH CĐHB các cấp ở địa phương do Đại hội ở cấp tương đương bầu ra. Chủ tịch BCH, Trưởng BLL, BVĐ được Chủ tịch BCH trên một cấp có quyết nghị chấp thuận.

 1. Ban chấp hành gồm Ban Thường trực và các ủy viên khác. Số lượng uỷ viên BCH do Đại hội quyết định. Giữa hai kỳ Đại hội, tùy theo yêu cầu phát triển cộng đồng, BCH ủy quyền cho Ban Thường trực xét bổ sung ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường trực nhưng số lượng không vượt quá 1/4 số lượng ủy viên hiện có và báo cáo BCH ở cuộc họp gần nhất.
 2. Ban Chấp hành quyết định những chủ trương, biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
 3. Ban Chấp hành họp Hội nghị BCH định kỳ 2 năm một lần. Trong trường hợp cần thiết, nếu có từ 1/3 số ủy viên trở lên đồng ý, Ban Thường trực quyết định triệu tập Hội nghị BCH bất thường.
 4. Nhiệm kỳ của BCH thống nhất với nhiệm kỳ của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Cộng đồng là 5 năm.

 

        Điều 11: Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc BCH  

 1. 1. Ban Thường trực là Cơ quan thường trực của BCH.

        1.1. Ban Thường trực bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng, các Trưởng ban chuyên môn và cấp Trưởng một số tỉnh có điều kiện tham gia.

        1.2. Ban Thường trực có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của BCH.

        1.3. Ban Thường trực 6 tháng họp một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động 6 tháng trước và đề ra nhiệm vụ 6 tháng sau.

 1. Các tổ chức giúp việc Chủ tịch, Thường trực BCH

       2.1.Ở cấp toàn quốc gồm các Ban chuyên môn:  

          1- Văn phòng

          2- Ban Tổ chức – Nhân sự

          3- Ban Phát triển Cộng đồng

          4- Ban Thông tin – văn hóa – lịch sử

          5- Ban Tài chính – Kinh tế

          6- Ban con Dâu, con gái họ Bùi

          7- Ban Kiểm tra

       2.2. Tùy theo nhu cầu, ở BCH các cấp thành lập Hội đồng Tư vấn để tham gia ý kiến với Chủ tịch và Thường trực. Người đứng đầu Hội đồng do Chủ tịch BCH đề nghị Thường trực thông qua. Hội đồng Tư vấn không trực tiếp điều hành các phần việc của các cơ quan giúp việc Thường trực.

       2.3. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch BCH thành lập Hội đồng Kiểm tra, Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật hay các tổ chức đặc trách khác sau khi đã thống nhất với Thường trực BCH.

      2.4. Mỗi Ban chuyên môn có Trưởng Ban, một hoặc vài Phó trưởng Ban và các thành viên tùy theo chức năng nhiệm vụ cụ thể. Các Ban có thể thành lập Tiểu ban, Câu lạc bộ hoặc Tổ công tác khi được Chủ tịch và Thường trực chấp thuận.

      2.5. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, mối quan hệ của Văn phòng và các Ban… được qui định cụ thể trong Quy chế hoạt động của các Ban – phù hợp với Quy chế hoạt động của BCH CĐHB VN.

      2.6. Các BCH, BLL, BVĐ ở các địa phương có thể vận dụng mô hình tổ chức bộ máy hoạt động nói trên sao cho phù hợp với nhu cầu hoạt động cụ thể, thực tiễn của địa phương mình.

 

 

                                                                                           Chương IV

                                                                     QUỸ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

          Điều 12: Các khoản thu của Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

      Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được hình thành từ các khoản thu sau:

      1.Tiền tự nguyện đóng góp của các cá nhân và tập thể xây dựng và phát triển Cộng đồng;

 1. Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các Ban và các Tổ chức trực thuộc, của Ban Tài chính – Kinh tế theo quy định và các CLB doanh nhân, doanh nghiệp…
 2. Các khoản thu bằng tiền, kể cả ngoại tệ; bằng tài sản, hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ.
 3. Thu từ các khoản kêu gọi, tự nguyện cung tiến để thực hiện các công việc cụ thể như xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hóa tâm linh dòng tộc, in và phát hành ấn phẩm… của CĐHB VN.

 

       Điều 13: Các khoản chi của Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

      Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được chi cho các khoản sau:

 1. Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thường trực BCH về đối nội, đối ngoại, hành chính Văn phòng và các Ban chuyên môn…
 2. Hỗ trợ in ấn, phát hành các loại ấn phẩm, duy trì trang thông tin điện tử – Website: hobuivietnam.vn của dòng họ.
 3. Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp hoạn nạn, khó khăn đặc biệt, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ đối với các thành viên trong tổ chức CĐHB toàn quốc và các địa phương.
 4. Khen thưởng các tổ chức và cá nhân của Cộng đồng có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu Họ Bùi có thành tích học tập, tài năng cống hiến đặc biệt xuất sắc.
 5. Chi tổ chức giỗ tổ, xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hóa tâm linh của Cộng đồng, nghiên cứu, biên soạn tài liệu về dòng họ và các hoạt động cần thiết khác.
 6. Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách trực tiếp hoạt động phục vụ Cộng đồng (khi có điều kiện).

 

        Điều 14: Quản lý Quỹ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam do Chủ tịch BCH CĐHB VN chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Sử dụng Quỹ được thực hiện trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lập dự toán chi tiêu, sử dụng quỹ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Quỹ phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ này và vận dụng nguyên tắc quản lý Tài chính Nhà nước.

 

                                                                                          Chương V

                                                                           KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

        Điều 15: Khen thưởng

Các tập thể, cá nhân và tổ chức thành viên của CĐHB VN có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cộng đồng được xét khen thưởng bằng các hình thức biểu dương, vinh danh, trao tặng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và các hình thức khác của Chủ tịch CĐHB VN trên toàn quốc, của Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh, thành phố, thị xã,huyện, quận, xã, phường…nơi có cá nhân và tổ chức thành viên cư trú.

Đối tượng được biểu dương, khen thưởng do các tổ chức, cá nhân thành viên phát hiện trên thực tế hoạt động dòng tộc và đề nghị qua các tổ chức chuyên môn của Ban Thường trực đề nghị xét tặng.

 

        Điều 16: Xử lý vi phạm

 1. Các cá nhân và tổ chức thành viên hoạt động vi phạm Điều lệ, Quy chế của Cộng đồng HBVN, Nghị quyết của BCH, Thường trực và Quyết định của Chủ tịch BCH thì tùy theo mức độ, sẽ bị miễn nhiệm chức trách đang thực thi, điều hành. Hình thức xử lý cụ thể do Chủ tịch BCH các cấp quyết định.
 2. Các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều 16, nếu đồng thời làm thất thoát, chiếm đoạt tài chính, tài sản của Cộng đồng thì phải bồi thường theo giá trị tương ứng.
 3. Tùy theo phạm vi quản lý, Chủ tịch BCH toàn quốc hoặc tỉnh, thành phố, quận, huyện… ra quyết định kỷ luật sau khi xem xét đề nghị của các tổ chức giúp việc có liên quan. Trường hợp cá nhân và tổ chức thành viên có sai phạm lớn, xâm hại đến thanh danh và/hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, có thể đề nghị Cơ quan pháp luật Nhà nước xem xét, xử lý theo Pháp luật hiện hành.

 

                                                     

                                                                                            Chương VI

                                                                                  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

          Điều 17: Trách nhiệm thực hiện

   Các cá nhân và tổ chức thành viên trong toàn hệ thống của CĐHB VN có trách nhiệm tuân thủ các Điều, Khoản được quy định trong bản Điều lệ này.

 

           Điều 18: Thời hiệu và sửa đổi

 1. Bản Điều lệ này có 6 chương, 18 điều đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của CĐHB VN thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2018.
 2. Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội Đại biểu toàn quốc của CĐHB VN mới có quyền sửa đổi Điều lệ này.

                     

                                                                                                         Hà Nội, ngày 21 tháng 8  năm 2018                                      

                                                                                                T/M. BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                         Bùi Ngọc Phi