Doanh nhân họ bùi trong công cuộc đổi mới

akjsfksgdlkhldkhuwhereijgerkjkflkdgkfskdhgjkj