Nghị quyết số 02/2019/NQ-HBVN ngày 06 tháng 7 năm 2019 của Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam mở rộng năm 2019

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HBVN ngày 06 tháng 7 năm 2019 của Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam mở rộng năm 2019

Toàn văn Nghị quyết số 02/2019/NQ-HBVN ngày 06 tháng 7 năm 2019 của Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam mở rộng năm 2019:

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2019/NQ-HBVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH
CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM MỞ RỘNG NĂM 2019

 Thực hiện Quyết định số 01/CĐHB-2018 ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

Hôm nay, tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội, số 02 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (gọi tắt là CĐHBVN) tổ chức Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành mở rộng năm 2019.

Thành phần Hội nghị

Chủ trì: Ông Bùi Ngọc Phi, Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

– Ông Bùi Phan Kỳ, Chủ tịch Danh dự Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

– Các Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

– Các Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành CĐHBVN (17/23 Ủy viên);

– Văn phòng và các Ban thuộc CĐHBVN; một số Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện CĐHB các tỉnh như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hòa Bình, Bắc Ninh,… và một số ông, bà thuộc CĐHBVN.

Hội nghị thông qua

– Báo cáo khái quát kết quả tình hình hoạt động của Thường trực, Ban Chấp hành và các Ban thuộc CĐHBVN kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHBVN lần thứ III ngày 19 tháng 8 năm 2018 đến nay; đề ra các giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của CĐHBVN trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới.

– Kế hoạch phân công chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.

– Báo cáo Đề án Đổi mới tổ chức nhân sự CĐHBVN nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

– Hội nghị đã nghe ý kiến của các Ủy viên Thường trực, các đại biểu của các tỉnh, thành phố và đã thảo luận một số nội dung liên quan khác.

 HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH
CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM MỞ RỘNG NĂM 2019

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội nghị nhất trí thông qua Báo cáo khái quát tình hình hoạt động của CĐHBVN kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHBVN lần thứ III ngày 19 tháng 8 năm 2018 đến nay và giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Ban bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo Tổng kết 01 năm hoạt động của CĐHBVN.

2. Hội nghị nhất trí giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Ban thuộc CĐHBVN và CĐHB tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Liên lạc CĐHBVN (19/12/2004 – 19/12/2019) trong tháng 12 năm 2019.

3. Hội nghị nhất trí thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cùng 4 Tiểu ban triển khai thực hiện Kế hoạch phân công trách nhiệm chuẩn bị phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn ngay từ tháng 7 năm 2019.

4. Hội nghị nhất trí giao: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành; Ủy viên Ban Chấp hành CĐHBVN; Trưởng các Ban thuộc CĐHBVN; CĐHB tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc khẩn trương hoàn thiện các Báo cáo sau:

(1) Kiểm điểm, đánh giá tổng kết tình hình hoạt động trong 01 năm kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHBVN lần thứ III ngày 19/8/2018 đến nay của cá nhân, đơn vị phụ trách gửi về Văn phòng trước ngày 31/7/2019;

(2) Tổng kết hoạt động trong 15 năm kể từ khi thành lập Ban Liên lạc lâm thời ngày 19/12/2004 đến nay gửi về Văn phòng trước ngày 31/10/2019.

Báo cáo kiểm điểm, đánh giá và tư liệu (ảnh, video,…) gửi về Văn phòng tại số 11 ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và hộp thư điện tử: vphbvn@gmail.com.

5. Hội nghị nhất trí giao Văn phòng chủ trì rà soát, đánh giá kiểm điểm tình hình hoạt động của các cấp, các Ban trong một năm kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHBVN lần thứ III ngày 19/8/2018 đến nay hoàn chỉnh Đề án Đổi mới tổ chức nhân sự CĐHBVN nhiệm kỳ III (2018 – 2023) trình Chủ tịch phê duyệt trong tháng 7 năm 2019 để sớm triển khai thực hiện ngay trong năm 2019.

6. Hội nghị nhất trí quan điểm của CĐHBVN đối với các cá nhân, nhóm tự ý ly khai khỏi Cộng đồng như sau:

6.1. Khẳng định họ Bùi Việt Nam chỉ tồn tại duy nhất một tổ chức là Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trải qua gần 15 năm, từ khi thành lập Ban Liên lạc lâm thời ngày 19/12/2004, Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ I ngày 20/4/2008, Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ II ngày 28/4/2013 và Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ III ngày 19/8/2018 đến nay và cả sau này.

6.2. Kiên định thực hiện mục tiêu “LIÊN KẾT DÒNG TỘC – TÌM VỀ CỘI NGUỒN – TÔN VINH TỔ TIÊN – ĐỘNG VIÊN CON CHÁU – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI” theo phương châm “ĐOÀN KẾT – TƯƠNG TRỢ – PHÁT TRIỂN” đã được ghi rõ trên Tộc huy của CĐHBVN; cùng nhau giương cao ngọn cờ ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG HỌ BÙI, luôn sẵn sàng đón nhận những người con họ Bùi “lầm đường lạc lối” quay trở lại với CĐHBVN.

6.3. Chủ động đoàn kết với những người làm những điều đúng theo mục tiêu, phương châm của CĐHBVN đã đặt ra từ khi thành lập Ban Liên lạc lâm thời ngày 19/12/2004 qua Đại hội đại biểu lần thứ I ngày 20/4/2008, Đại hội đại biểu lần thứ II ngày 28/4/2013, Đại hội đại biểu lần thứ III ngày 19/8/2018 đến nay, tuy nhiên kiên quyết không đoàn kết, không tham gia, tiếp tay với những cá nhân, nhóm người làm điều sai trái như: nhóm người tự ý ly khai khỏi CĐHBVN ngày 26/5/2018 dựng lên một Đại hội trá hình để thành lập cái gọi là Hội đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III trong khi không hề tồn tại nhiệm kỳ I, II và trong một số người trong nhóm này đã lại một lần nữa bày trò lập ra cái gọi là Ủy ban thống nhất họ Bùi.

7. Hội nghị nhất trí giao Ban Kiểm tra phối hợp với Văn phòng đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết này, báo cáo Chủ tịch CĐHBVN thường xuyên trong các cuộc họp giao ban tháng và đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch CĐHBVN.

8. Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành CĐHBVN mở rộng năm 2019 đã nhất trí với các quan điểm, phương hướng, nguyên tắc tổ chức hoạt động của CĐHBVN nêu trên và kêu gọi toàn thể bà con họ Bùi trong toàn quốc và hải ngoại phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham gia, hưởng ứng, ủng hộ tích cực các hoạt động của CĐHBVN góp phần gìn giữ truyền thống cao đẹp về dòng họ Bùi quý hiển.

 

Nghị quyết Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam mở rộng năm 2019 được Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

 – Chủ tịch, các Phó Chủ tịch CĐHBVN;

 – Các Ủy viên Thường trực BCH CĐHBVN;

 – Các Ủy viên Ban Chấp hành CĐHBVN;

 – CĐHB các cấp thuộc các tỉnh, thành phố;

 – Các Ban thuộc CĐHBVN;

 – Website: hobuivietnam.vn;

 – Lưu: VT, VP.

TM. THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH
CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Bùi Ngọc Phi