Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM
          BAN CHẤP HÀNH
Số: 30/2017/QĐ-TCNS      

                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                               Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

 

                                                                        CHỦ TỊCH BCH CĐHB VIỆT NAM

                  – Căn cứ Điều lệ, Quy chế của BCH CĐHB Việt Nam;

                  – Căn cứ Quyết định của Hội nghị Thường trực BCH mở rộng lần thứ 9 khóa II, ngày 02/4/2017;

                  – Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội III nhiệm kỳ 2018 – 2023;

                  – Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức nhân sự

 

                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1.- Thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III, khóa III (2018 – 2023) (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội), dưới sự chỉ đạo của Thường trực BCH khóa II, nhằm chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội.

        Điều 2.- Ban tổ chức Đại hội có cơ cấu nhân sự được chọn cử phù hợp về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu từng mặt hoạt động của họ Bùi toàn quốc, có thể thường xuyên làm việc trực tiếp, hiệu quả để chuẩn bị cho Đại hội.

       1.Ban tổ chức Đại hội bao gồm các Tiểu ban:

            1/ Tiểu ban Văn kiện

            2/ Tiểu ban Nhân sự

            3/ Tiểu ban Khánh tiết

            4/ Tiểu ban Vận động tài chính và Hậu cần.

Mỗi Tiểu ban có 1 Trưởng tiểu ban, 1 Phó tiểu ban và các thành viên tiểu ban.

      2.Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch BCH làm Trưởng ban, các Trưởng, Phó tiểu ban làm Ủy viên.

                                                                                                                                                                     (Có danh sách kèm theo)

        Điều 3.- Ban tổ chức Đại hội, trong đó có các Tiểu ban lựa chọn thành viên và hoạt động theo đúng Quy chế Làm việc của Ban tổ chức Đại hội III (ban hành theo Quyết định này).

       Điều 4.- Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội sẽ tự giải thể ngay sau khi bế mạc Đại hội và kết thúc thanh quyết toán tài chính Đại hội.

      Điều 5.- Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng ban TCNS, Chánh văn phòng và các ông, bà có tên trong Danh sách Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

                                                                                                                                       TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐHBVN

                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                                          (Đã ký)

CT, các PCT BCH, HĐTL                                                                                              GS,Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

Các Ủy viên TT BCH

– Các Trưởng, Phó tiểu ban

  của Ban tổ chức ĐH

– Lưu VP; Lưu Ban TCNS

– Các BCH, BLL, BLLLT, BVĐ tỉnh,

  thành phố, và ở nước ngoài.                               

 

 

 

    QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI III

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI
       VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BCH

Số: 31/2017/QC-TCĐH

                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                               Hà nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

                                                     QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI III

Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị Thường trực BCH mở rộng lần thứ 9 (khóa II) Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ngày 2/4/2017, trong đó có việc cử ra Ban tổ chức Đại hội III nhằm chuẩn bị tốt cho sự thành công của Đại hội.

Để tạo thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội hoạt động có hiệu quả tích cực, Chủ tịch BCH ban hành Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội III, như sau:

     PHẦN I. – QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1.- Ban tổ chức Đại hội III (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) đặt dưới quyền chỉ đạo của Ban Thường trực và Chủ tịch BCH khóa II; thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết của BCH và của Thường trực BCH khóa II.

     Điều 2.- Ban tổ chức Đại hội có cơ cấu tổ chức và nhân sự cụ thể (có danh sách kèm theo tại Quyết định số 30/2017/QĐ-TCNS, ngày 11 tháng 5 năm 2017 về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội III), gồm có:

 1. Ban tổ chức Đại hội
 2. Các Tiểu ban: 1) Tiểu ban Văn kiện

                                 2) Tiểu ban Nhân sự

                                 3) Tiểu ban Khánh tiết

                                 4) Tiểu ban Vận động tài chính và Hậu cần.

     Điều 3.- Các thành viên Ban tổ chức Đại hội được chọn cử, các Tiểu ban được cơ cấu và hoạt động theo tiêu chí, nguyên tắc:

          – Đúng người đúng việc. Chọn cử người có phẩm chất tốt, có năng lực và quá trình hiểu biết cần thiết về chuyên ngành được phân công, nhiệt tâm, trung thực, có thời gian và sức khỏe để trực tiếp làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đúng hạn định trước và trong Đại hội III.

         – Việc chọn cử thành viên và triển khai hoạt động của các Tiểu ban trong Ban tổ chức Đại hội không tách rời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chuyên môn của BCH khóa II.

         – Các vấn đề được phân công cho từng Tiểu ban, cơ cấu nhân sự các Tiểu ban do Chủ tịch BCH quyết định theo đề nghị của các Trưởng tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội sau khi đã bàn thống nhất với Ban TCNS khóa II.

         – Trưởng tiểu ban, Phó tiểu ban của mỗi Tiểu ban không kiêm nhiệm chức danh, nhiệm vụ ở Tiểu ban khác. Các ủy viên thuộc mỗi Tiểu ban cũng không kiêm nhiệm. Riêng trường hợp tương đồng công việc, một vài ủy viên của Tiểu ban Vận động tài chính và hậu cần có thể kiêm thêm việc ở Tiểu ban Khánh tiết, và ngược lại.

         – Quy định thống nhất một đầu mối xét duyệt và quản lý văn bản chính thức của Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban, phù hợp với quy định hiện hành của BCH và Thường trực BCH.

Giao văn phòng BCH CĐHBVN nhiệm vụ trực tiếp nhận và gửi tất cả các văn bản, công văn, tài liệu theo chỉ đạo của người có thẩm quyền. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu trái quy định.

 

      PHẦN II.- NHIỆM VỤ CỦA BAN, TRƯỞNG BAN VÀ CÁC TIỂU BAN CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

      Điều 4.Nhiệm vụ chính của Ban tổ chức Đại hội:

         – Tổ chức Đại hội III đúng thời hạn, đạt mục tiêu chính yếu của CĐHBVN khóa III (2018 – 2023) là: Ổn định tổ chức, giữ vững kỷ cương, mở rộng vùng miền, kiện toàn hệ thống, trọng dụng đức tài, chuyển giao lãnh đạo.

         – Động viên, đôn đốc các Tiểu ban của Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các Ban chuyên môn chuẩn bị tốt Văn kiện, Nhân sự, Khánh tiết và Tài chính – hậu cần phục vụ Đại hội.

      Điều 5.- Trưởng ban tổ chức Đại hội có trọng trách:

         – Chỉ đạo, xét duyệt, quyết định mọi vấn đề chuẩn bị cho Đại hội.

         – Phân công nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo các Tiểu ban. Đồng thời chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban với Văn phòng và các Ban chuyên môn của BCH, và ngược lại, trong việc chuẩn bị, tiến hành Đại hội.

         – Ký duyệt văn bản triệu tập Đại hội, nội dung chương trình Đại hội;  xét duyệt các văn bản, phân công người trình bày từng văn bản chính thức tại Đại hội.

      Điều 6.- Nhiệm vụ của các tiểu ban

          1.Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ

             – Xây dựng, hoàn chỉnh Báo cáo nhiệm kỳ, Báo cáo TCNS nhiệm kỳ II của BCH và Đề án TCNS khóa III.

             – Sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Cộng đồng

             – Soạn thảo/ hoặc sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của BCH

             – Dự thảo Nghị quyết Đại hội III.

Các báo cáo trên đây cần được dự thảo xong trước tháng 8/2017, thông qua Chủ tịch BCH khóa II trước khi báo cáo tại Hội nghị Thường trực lần 10 khóa II.

          2.Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ

            – Xây dựng Danh sách dự kiến BCH khóa III do Thường trực BCH khóa II lựa chọn đề cử. Hướng dẫn việc bầu cử BCH khóa III và Chủ tịch BCH tại Đại hội,.

          3.Tiểu ban Khánh tiết có nhiệm vụ

           – Chuẩn bị Hội trường, trang trí và các phương tiện phục vụ Đại hội.

           – Chủ trì nghi lễ, khánh tiết của Đại hội.

           – Phối hợp với Văn phòng BCH cử người tiếp đón đại biểu, ghi tên và tổng hợp nhanh danh sách đại biểu, đoàn đại biểu, khách mời; phát phù hiệu (BTC, Đại biểu) và tài liệu, văn bản chính thức tại Đại hội cho từng đại biểu trước giờ khai mạc Đại hội.

           – Kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội.

           – Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

         4.Tiểu ban Vận động tài chính và hậu cần có nhiệm vụ

           – Vận động tài trợ, đóng góp về tiền và hiện vật (ẩm thực) của các cá nhân, đơn vị người họ Bùi, trong đó có doanh nghiệp doanh nhân họ Bùi sao cho đủ chi phí cho Đại hội.

           – Lập kế hoạch và dự toán kinh phí cho Đại hội và thanh quyết toán tài chính ngay sau Đại hội. Có danh sách những người hảo tâm tài trợ, đóng góp tiền và hiện vật cụ thể, kịp thời tuyên dương tại Đại hội.

           – Phối hợp với Văn phòng BCH HBVN, Tiểu ban Khánh tiết và các Ban chuyên môn của BCH, CLB thuộc Ban Kinh tế của BCH để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

          PHẦN III.- ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

         Điều 7.- Quy chế Làm việc của Ban tổ chức Đại hội III gồm 3 phần, 7 điều. Quy chế này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có điều gì vướng mắc, cần phản ánh kịp thời với người có trách nhiệm cao nhất của BCH và Ban tổ chức Đại hội để sớm có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

 

 

Nơi nhận:

– CT, các PCT BCH, HĐTL

– Các Ủy viên TT BCH

– Các Trưởng, Phó tiểu ban

  của Ban tổ chức ĐH

– Lưu VP; Lưu Ban TCNS

– Các BCH, BLL, BVĐ tỉnh, thành phố,

và ở nước ngoài

                                                             TM/ BAN CHẤP HÀNH
                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                          (đã ký)

                                                       GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

 

 

                                                        

 

 

 

                                                                                           THÔNG BÁO 

                                                                TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ỦY VIÊN BCH

                               KHÓA III (2018 – 2023) VÀ ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI III

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI

      VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BCH

Số 28/2017/TB – TCNS

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

                                                      Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

                                                                                       THÔNG BÁO 

                                                                         TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ỦY VIÊN BCH

                                                            KHÓA III (2018 – 2023) VÀ ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI III

 

    A.Về tiêu chí lựa chọn ủy viên BCH

Tiêu chí lựa chọn được hiểu theo nghĩa tiêu chuẩn cơ bản, chính yếu, chuẩn mực, là quy định chung để lựa chọn người vào Ban Chấp hành toàn quốc khóa III (2018 – 2023) được khách quan, đúng đắn, thống nhất và thuận lợi.

Là tiêu chí được thảo luận, thông qua tập thể Thường trực BCH khóa II (ngày 2 tháng 4 năm 2017) nhằm hướng dẫn Ban TCNS toàn quốc và lãnh đạo CĐHB các tỉnh, thành phố lấy tiêu chí lựa chọn làm căn cứ chính thức để giới thiệu người vào BCH toàn quốc khóa III.

     Tiêu chí lựa chọn

 1. Người có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình hoạt động dòng họ, đã và đang tham gia tổ chức Cộng đồng họ Bùi toàn quốc, Cộng đồng họ Bùi tỉnh, thành phố, chấp nhận và thực hiện đúng Điều lệ, các Quy chế, Nghị quyết của BCH, Thường trực BCH Cộng đồng.
 2. Lựa chọn cả ba độ tuổi (cao niên, trung niên, thanh niên) có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa (trung học, đại học, trên đại học), kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, am hiểu hoạt động dòng họ. Ưu tiên lựa chọn người hoạt động lâu năm trong Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trên toàn quốc và ở địa phương. Chú ý khuyến khích đúng mức đến người trẻ tuổi, có năng lực, phẩm chất tốt, say mê hoạt động họ.
 3. Người có tinh thần đoàn kết, trong sáng, không vụ lợi, không cục bộ, bản vị, danh vị cá nhân chia rẽ, bè phái gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, uy tín của tổ chức và truyền thống văn hóa, văn minh, văn hiến của họ Bùi Việt Nam.

     Cơ cấu, số lượng và quy trình lựa chọn

     1. Lựa chọn nhân sự bầu vào BCH toàn quốc khóa III đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đồng thuận, minh bạch theo đúng quy trình lựa chọn chặt chẽ từ toàn quốc tới các tỉnh, thành phố và ngược lại. Đảm bảo việc bầu cử được BCH toàn quốc có chất lượng, đủ số lượng, phân bổ hợp lý trên cả nước, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

     2. Số lượng người được đề cử và bầu vào BCH khóa III:

 • Các tỉnh, thành phố đã có BCH/BLL chính thức (đã tiến hành Đại hội, hoặc Hội nghị thành lập, được Chủ tịch BCH toàn quốc ký quyết định, văn bản công nhận) thì được đề cử 3 người vào BCH toàn quốc.
 • Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được đề cử 4 người/ mỗi thành phố vào BCH toàn quốc.
 • Các tỉnh, thành phố mới có BLL lâm thời thì mỗi tỉnh, thành phố này được đề cử 1 người vào BCH toàn quốc.
 • Các BLL/BLL lâm thời ở nước ngoài, như Pháp, Đức, Australia (đã có hoạt động) được cử 1 người vào BCH toàn quốc.
 • BCH toàn quốc khóa II đề cử số người vào BCH toàn quốc khóa III đối với các Ủy viên còn đủ tiêu chuẩn. Tổng số Ủy viên BCH khóa III: được bầu tại Đại hội khoảng trên dưới 120 người.
 • Các địa phương còn lại, hiện chưa có BLL/BLL lâm thời/BCH sẽ được bổ sung người vào BCH toàn quốc (khi đã thành lập được tổ chức) tại các Hội nghị BCH khóa III, theo quy định phân bổ số lượng ủy viên BCH nói trên.
 • Dự kiến đến cuối khóa III, tổng số ủy viên BCH toàn quốc có thể lên tới 150 người

     .3. Quy trình lựa chọn

 • Tập thể Thường trực, BCH/BLL/BLLLT/BVĐ tiến hành Hội nghị, Cuộc họp toàn thể, thống nhất giới thiệu và đề cử chính thức người tham gia BCH toàn quốc. Có văn bản đề nghị kèm danh sách (theo mẫu hướng dẫn của Ban Tổ chức Nhân sự toàn quốc), ký đóng dấu, gửi về Văn phòng BCH CĐHB Việt Nam, chậm nhất là tháng 10/2017. Số lượng người không vượt quá quy định được phân bổ.
 • Danh sách dự kiến do Ban Tổ chức Nhân sự chuẩn bị tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị BCH cuối khóa và Hội nghị Trù bị trước khi Đại hội. 

      B. Dự kiến các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ III (Đại hội III). [Cả nước hiện đã có 48 tỉnh, thành phố thành lập tổ chức CĐHBVN]

 1. Tất cả Ủy viên BCH khóa II đang hoạt động đều là đại biểu chính thức dự Đại hội.
 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử đại biểu dự Đại hội III được thực hiện theo tiêu chí sau:
 • Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động Cấp tỉnh, thành phố họp chính thức, bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa III. Có văn bản chính thức (ký, đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức cấp tỉnh, thành phố, có danh sách kèm theo, gửi về Văn phòng BCH CĐHBVN để chuyển cho Ban Tổ chức Nhân sự khóa II trình (Ban tổ chức Đại hội III), chậm nhất vào tháng 10 năm 2017.
 • Số lượng người của mỗi Đoàn đại biểu theo quy định cụ thể:

    – Tỉnh, thành phố đã có BCH, BLL (đã Đại hội) được cử Đoàn từ 8 – 10 người.

    – Tỉnh, thành phố đã có Ban Liên lạc lâm thời (chưa Đại hội) được cử Đoàn từ 6 – 8 người.

    – Tỉnh, thành phố có Ban Vận động (còn ít thành viên) được cử Đoàn từ 3 – 5 người.

Số lượng đại biểu này không nằm trong danh sách dự kiến đề cử vào Ban Chấp hành khóa III theo quy định tại mục Cơ cấu, số lượng và quy trình lựa chọn nói trên.

Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cơ sở (xã, thôn) đều tập trung ở một đầu mối chung là tuyến/cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 1. Văn phòng, các Ban chuyên môn thuộc Ban Chấp hành toàn quốc được cử số lượng đại biểu là ủy viên của Ban (chưa tham gia BCH khóa II):
 • Ban đã có 3 – 5 ủy viên chính thức thì được cử 1 – 2 người dự Đại hội III.
 • Ban đã có 6 – 10 ủy viên chính thức thì được cử 3 – 4 người dự Đại hội III.
 • Ban đã có 11 – trên 20 ủy viên chính thức thì được cử 5 – 6 người dự Đại hội III.

Tất cả các tổ chức, đơn vị nói trên đều họp chính thức cử số đại biểu theo quy định, lập danh sách do người đứng đầu ký, gửi đến Văn phòng họ Bùi Việt Nam trước tháng 8 năm 2017.

 

 

Nơi nhận:

Các ủy viên TT BCH

– CT, các PCT BCH, HĐTL

– Chủ tịch BCH, Trưởng Ban LL,

 LLLT, BVĐ các tỉnh,thành phố trực thuộc TW, và ở nước ngoài

– Lưu TCNS

– Lưu VP.

                                                                          TM/BAN CHẤP HÀNH CĐHBVN

                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                            (Đã ký)

                                                                            GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ