QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM
         BAN CHẤP HÀNH


Số: 32/2017/QĐ-TC

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                        Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

 

                                          CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH

             – Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch BCH được quy định tại Điều lệ, Quy chế BCH;

             – Xét những biểu hiện chưa chuẩn mực của Ban Kiểm tra khi được giao cùng nhiệm vụ;

             – Xem xét Thư kiến nghị của ông Bùi Huy Phác; Văn bản kiến nghị của BCH và HĐTL CĐHB tỉnh Hà Nam;

             – Theo đề nghị của ông Phó Chủ tịch Thường trực BCH và ông Trưởng ban Kiểm tra

 

                              QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1.- Thành lập Hội đồng Kiểm tra trực thuộc Chủ tịch BCH và Ban Thường trực BCH CĐHB Việt Nam.

Điều 2.- Hội đồng Kiểm tra gồm có Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thường trực và các Ủy viên (có Danh sách kèm theo).

Điều 3.- Hội đồng Kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn:

           a) Nhiệm vụ:

  – Tiếp nhận các đơn, thư kiến nghị, trước mắt có Thư kiến nghị của ông Bùi Huy Phác; kiểm tra, xác minh các tài liệu, chứng cứ sự việc; kết luận đúng, sai nội dung phản ánh và nhân sự cụ thể; đề xuất kiến nghị mức độ xử lý đúng đắn, khách quan, trung thực, minh bạch.

          b) Quyền hạn:

  – Được tiếp cận các văn bản, chứng cứ trực tiếp và có liên quan; gặp gỡ, yêu cầu đương sự và những người có liên quan cung cấp thông tin cần thiết.

  – Không chịu ảnh hưởng của tập thể, cá nhân nào khác trong quá trình và kết quả kiểm tra.

  – Báo cáo kết quả với Thường trực và Chủ tịch BCH.

        c) Hội Đồng Kiểm tra được thi hành các nhiệm vụ do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực giao trong thời gian chuẩn bị Đại hội III.

Điều 4.- Hội đồng Kiểm tra sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành và kết thúc nhiệm vụ được giao.

Điều 5.- Các ông Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng ban TCNS, Chánh VP, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, các vị có tên trong Danh sách Hội đồng và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

                Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

 – CT, các PCT BCH (để c/đ)

 – HĐTL (để biết)

 – Các UVTT BCH toàn quốc;

 – CTBCH, TBLL, TBLLLT tỉnh,

  TP (để biết)

 – CT, PCT và các UV HĐKTra (để t/h)

 – Trưởng ban TCNS, ChánhVP (để t/h)

 – Lưu TCNS

 – Lưu VP.

            TM/ BAN CHẤP HÀNH

                           CHỦ TỊCH

                               (đã ký)

 

 

 

 

              GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

 

 

 

               DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

                              (Theo quyết định số: 32/2017/QĐ-TC, ngày 28 /9/2017 của Chủ tịch BCH)

 

1. Cụ Bùi Văn Sùng – Ủy viên HĐTL toàn quốc,

    Chủ tịch HĐTL CĐBH tỉnh Nam Định.

                                                                   (Chủ tịch Hội đồng)

ĐT: 01668701269

2. Ông Bùi Việt Mỹ – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban TT-VH                                                                                                 (Phó Chủ tịch thường trực)                                     

ĐT: 0913580250

 

3. Cụ Bùi Đình Phi – Phó Chủ tịch HĐTL         (Ủy viên)

 

ĐT: 0989672656

 

 

4. Ông Bùi Đức Tấn – UVBCH, Phó ban PTCĐ (Ủy viên)

 

ĐT: 0943588009

5. Ông Bùi Minh – UV Văn phòng           (Ủy viên Thư ký)

 

ĐT: 0936123640