QUYẾT ĐỊNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT

QUYẾT ĐỊNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT

       QUYẾT ĐỊNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT

 

 

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

          BAN CHẤP HÀNH

Số: 18/2018/QĐ – CT

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      —o0o—

                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

                                    CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM

– Căn cứ Điều 4, khoản 1, Chương I – Quy chế làm việc của BCH CĐHB Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018, quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch BCH.

– Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ – TC ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Chủ tịch BCH về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra (do đề xuất của Trưởng ban Kiểm tra), có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể;

– Căn cứ ý kiến phản hồi của người đọc, trong đó có ông Bùi Văn Khang (Nam Định), tháng 3/2018 gửi Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Nhà xuất bản Lao Động và Lãnh đạo BCH CĐHB Việt Nam về hành vi đạo văn của ông Bùi Xuân Ngật.

– Căn cứ Công văn số 60/CV/NXBLĐ ngày 28/03/2018 của Giám đốc Nhà xuất bản Lao Động gửi Ban Biên soạn Ấn phẩm “Họ Bùi Việt Nam”, và ông Bùi Hoa Nam về “lỗi đạo thơ” của ông Bùi Hoa Nam (bút danh của ông Bùi Xuân Ngật);

– Theo thư kiến nghị của BCH CĐHB tỉnh Hà Nam ngày 18/01/2018 gửi Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam, các Ủy viên thường trực, Trưởng ban TCNS, Hội đồng Kiểm tra về sai phạm nghiêm trọng của ông Bùi Xuân Ngật;

+ Công văn số 01/CĐHBHP ngày 30/10/2017 của Chủ tịch BCH CĐHB thành phố Hải Phòng gửi BCH CĐHB Việt Nam về việc ông Ngật đã“giả mạo và mượn danh” một số UV BCH, UVTT trong đó có ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch BCH CĐHB Hải Phòng, kiến nghị về Chủ tịch BCH toàn quốc.

+ Thư phúc đáp của ông Bùi Sông Thu, TS, Phó ban Liên lạc HBTPHCM, Phó ban PTCĐ toàn quốc gửi BCH CĐHB Việt Nam ngày 26/11/2017 về việc ông Thu “không đồng ý và không có ý kiến như nội dung văn bản do ông Bùi Xuân Ngật ký ngày 3/10/2017 mà trong đó có tên tôi Bùi Sông Thu được ghi ở vị trí số 8…”;

– Theo Báo cáo số 4/2018/BC-HĐKT, ngày 30/3/2018 của Hội đồng Kiểm tra về Kết quả kiểm tra các kiến nghị và phản ánh đối với ông Bùi Xuân Ngật, đã kết luận và kiến nghị xử lý, điều chỉnh chức trách, nhiệm vụ đối với ông Bùi Xuân Ngật;

– Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Nhân sự BCH CĐHB Việt Nam;

– Sau khi đã trao đổi, nhất trí với các Phó chủ tịch GS. Bùi Nghĩa, Bùi Văn Ngợi, Văn phòng và các Ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên quan.

                                                                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Trưởng ban Phát triển cộng đồng, Ủy viên Thường trực BCH nhiệm ký II, Khóa II (2013-2018) đối với ông Bùi Xuân Ngật do sai phạm đạo thơ văn xúc phạm anh linh Tổ tiên và lừa dối tộc họ Bùi; chiếm dụng tài sản trí tuệ của CĐHB VN làm thành sách do mình chủ biên; lạm dụng chức vụ; tự ý kết nạp ông Bùi Xuân Ngọc (người đã bị Ban liên lạc CĐHB TP.HCM xóa tên khỏi danh sách thành viên từ 10 năm trước) vào Ban phát triển cộng đồng trái chức năng, để ông Ngọc đi gây rối loạn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và các tỉnh khác.

Điều 2: – Đề nghị BCH miễn nhiệm chức danh Ủy viên BCH CĐHB VN khóa II và xóa tên trong Danh sách thành viên tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đối với ông Bùi Xuân Ngật (theo Điều 17, Chương V – Điều lệ CĐHB VN).

Điều 3:– Các ông Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự, Chánh văn phòng BCH CĐHB VN và ông Bùi Xuân Ngật có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

– Như điều 1, 2 (để t/h);

– CT, các Phó CT BCH (để c/đ) ;

– Các UV BCH, UVTT;

– CT BCH, TB BLL, BLLLT, BVĐ tỉnh, thành phố và ở nước ngoài;

– HĐTL (để biết) ;

– Lưu VP ;

– Lưu TCNS.

                                                 TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM

                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                             (đã ký)

                                                                      GS.Bùi Phan Kỳ

 

 

 

                                                           

 

              CỘNG ĐỒNG HBVN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

            .  BAN CHẤPHÀNH                                                          Độc lập –  Tự do  – Hạnh phúc                                                    

            HỘI ĐỒNG KIỂMTRA                                                     ======================                                  

        Số: 4/2018/BC-HĐKT                                                                                  Hà Nội, ngày 30 háng 3 năm 2018

                              

                                    BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA                                        

                   CÁC KIẾN NGHỊ, TỐ CÁO ĐỐI VỚI ÔNG BÙI XUÂN NGẬT  

                             

                  Kính gửi : – Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam                                                         

                                  – Thường trực BCH CĐHB VN 

                                 – Ban Tổ chức Nhân sự BCH CĐHB VN

          – Căn cứ Điều lệ CĐHB VN và  Quy chế làm việc của Ban Chấp Hành;                     

          – Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ -TC ngày 28-9-2017 của Chủ tịch BCH CĐHB VN v/v Thành lập Hội đồng Kiểm tra;

         Hội đồng Kiểm tra BCH CĐHB VN, căn cứ Điều 3 Quyết định 32/2017 nói trên, sau khi nhận được những kiến nghị tố cáo về ông Bùi Xuân Ngật, đã xúc tiến tiếp xúc nhiều văn bản, nhân chứng nhằm xác minh sự việc trên tinh thần tôn trọng sự thật, với trách nhiệm giữ gìn sự công chính và tôn chỉ mục đích hoạt động của Cộng đồng, Hội đồng chúng tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

          I. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT

           1-Thư kiến nghị ngày 18-1-2018 của Ban chấp hành CĐHB tỉnh Hà Nam. Thư đề cập 3 sai phạm của ông Ngật: 1.Sai phạm về đạo văn, thuộc tội “ăn cắp tri thức”. 2.Sai phạm về thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ. 3.Sai phạm về nhiều lần vi phạm các quy định trong hoạt đông Dòng Họ (Điều lệ, Quy chế). Văn bản đưa ra kiến nghị: “BCH làm rõ tính chất nghiêm trọng của ông Bùi Xuân Ngật khi đương chức để rút kinh nghiệm cho BCH nhiệm kỳ III.”

          2.Công văn số 01/CĐHBHP ngày 30-10-2017 của Chủ tịch BCH CĐHB thành phố Hải Phòng gửi BCH CĐHB VN, chính thức trả lời Văn phòng BCH CĐHB VN về việc ông Ngật đứng tên tự ý làm văn bản và mượn danh một số đông người yêu cầu CT BCH CĐHB VN Bùi Phan Kỳ ngừng ngay chức trách điều hành việc Họ kể từ ngày 10-10-2017. Công văn trên viết: “Xin trao đổi với BCH CĐHB VN để biết và hiểu rõ sự việc trên…” và khẳng định: “Ông Bùi Văn Tuấn không ký một văn bản nào” văn bản của ông Ngật dựng lên là dối trá, sai trái, và vô nguyên tắc.      

        3.Thư phúc đáp của ông Bùi Sông Thu, (ủy viên BCH CĐHB VN, Phó ban BLLHB TP HCM, Phó ban PTCĐ phụ trách phía Nam), ngày 26-11-2017 gửi BCH  CĐHB VN, qua Văn phòng BCH. Ông Bùi Sông Thu cho biết ông nhận được công văn của VP BCH có kèm bản foto một văn bản ghi ngày 3-10-2017 của ông Bùi Xuân Ngật tự kê tên nhiều ủy viên yêu cầu ông Bùi Phan Kỳ nghỉ điều hành việc Họ Bùi từ ngày 10-10-2017.…Thư ông Sông Thu viết: ”Tôi không đồng ý và không có ý kiến như nội dung văn bản đề nghị do ông Bùi Xuân Ngật ký ngày 3-10-2017 mà trong đó có tên tôi Bùi Sông Thu được ghi ở vị trí số 8….”

      Cùng với 2 văn bản phúc đáp trên, nhiều vị bị ông Ngật đưa tên vào ”bản kiến nghị” mà không được hỏi ý kiến như các ủy viên BCH toàn quốc: Bùi Thế Kỷ (Hải Phòng), Bùi Văn Viện, Bùi Thái Tỵ (Hải Dương), Bùi Đình Nhung (Bắc Giang), ông Bùi Hữu Bào trong BCH Hải Dương. Các ông được hỏi đến đều rất “sửng sốt” và phản ứng gay gắt về hành vi của ông Ngật cho văn bản này là “đồ giả”, việc làm này là một thủ đoạn, có động cơ xấu, gây nhiễu dư luận một cách nguy hại, trong khi ông Ngật không có chức năng gì về Tổ chức nhân sự.

      4. “Ý kiến phản hồi của người đọc” của ông Bùi Văn Khang (Nam Định) phản ánh việc đạo văn của ông Bùi Xuân Ngật: “Ông Ngật đã “đạo” hầu như toàn bộ bài thơ “Môi dịu dàng ta gọi “Bắc Giang Thu” của nhà thơ Đỗ Trung Lai, đưa vào bài thơ “Dâng rượu Tướng Quân” với đề từ “Kinh tặng hương linh Tướng công Bùi Thạch Đa, Bùi Thạch Đê và Nghĩa quân khu Di tích Lịch sử Rừng Cấm – Giếng Mỏ, tỉnh Phú Thọ, nhân 1970 năm Ngày Giỗ trận (năm 43 sau Công nguyên-2013) được in trang trọng ở trang 4 ấn phẩm Họ Bùi Việt Nam số 25 – Xuân Giáp Ngọ – 2014. Hầu hết Cộng đồng chúng ta vô tâm không hay biết gì chuyện “ăn cắp trí tuệ” này (chữ trong thư của BCH HB Hà Nam). Văn bản “Ý kiến phản hồi…” của ông Bùi Văn Khang đã gửi tới Tạp chí Văn nghệ quân đội, Nhà xuất bản Lao Động và Lãnh đạo BCH CĐHB Việt Nam.                                                                                                      .      

     5. Công văn số 60 CV/NXBLĐ ngày 28-3-2018 của bà Võ Thị Kim Thanh, GĐ Nhà xuất bản Lao Động kính gửi Ban Biên soạn Ấn phẩm Họ Bùi Việt Nam và ông Bùi Hoa Nam, mời các bên tới gặp. Công văn viết: “Ông Bùi Hoa Nam đã thừa nhận bài thơ Dâng rượu tướng quân chính là bài thơ Môi dịu dàng ta gọi Bắc Giang thu của nhà thơ Đỗ Trung Lai.”, “Để khắc phục sai sót trên, NXB Lao động quyết định: vô hiệu hóa bài thơ Dâng rượu tướng quân (trang 4-5) trong Ấn phẩm HBVN (tập 25-2014) do lỗi đạo thơ. Và bài thơ trên sẽ không xuất bản trong các ấn phẩm của NXB Lao Động.  

          NXB Lao Động đề nghị Ban Biên soạn Ấn phẩm HBVN thông tin đến các độc giả ấn phẩm về việc vô hiệu bài “Dâng rượu tướng quân” (trang 4-5) trong ấn phẩm HBVN (tập 25-2014) .Việc này đã để lại một vết nhơ trong văn hóa Dòng Họ.   

          Các văn bản này cũng giúp Hội đồng Kiểm tra chúng tôi sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh pháp lý của việc đạo văn và quyền tác giả, về trách nhiệm của người sai phạm sẽ được làm rõ trong phạm vi xã hội dân sự. Trong phạm vi Cộng đồng Dòng Họ, Hội đồng Kiểm tra chúng tôi quan tâm tới khía cạnh nhân cách của ông Ngật là một con cháu Họ Bùi đã “ăn cắp đồ lễ thừa” của nhà thơ Đỗ Trung Lai “Kính tặng hương hồn Cụ Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế” đem về sửa sang đôi chút, làm lễ phẩm “Kính dâng hương linh Tướng công Bùi Thạch Đa, Bùi Thạch Đê và Nghĩa quân khu Di tích Lịch sử Rừng Cấm-Giếng Mỏ…” của Dòng Họ Văn Hiến. Về tâm linh ông đã phạm tội nặng với Tổ Tiên, còn gian dối với bà con, không xứng đáng với trọng trách “Trưởng ban phát triển Cộng đồng của CĐHB VN .

  1.  Sai phạm trong việc ông Ngật làm sách “Danh nhân họ Bùi” 

Ngày 22-8-2010, nhân dịp Thủ đô kỷ niệm “Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”, Họ Bùi ta tổ chức tại Văn Miếu – QuốcTử Giám một Hội thảo khoa học mang tên “Họ Bùi Việt Nam với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Rất nhiều nhà khoa học về lịch sử, văn hóa tên tuổi đã hưởng ứng, gửi và đọc tham luận trong Hội thảo. Quỹ Họ Bùi đã tri ân các tác giả, trả thù lao nhuận bút xứng đáng cho các tham luận đó. Theo đúng luật xuất bản các tham luận này phải là một tập “Kỷ Yếu Hội Thảo”. Nhưng ông Ngật đã “nhạy bén”, không xin chủ trương của Ban liên lạc, vội lấy toàn bộ tài liệu đó làm thành cuốn sách do mình “chủ biên” rồi đem in, đặt tên sách là “Danh Nhân Họ Bùi”. 

       Một sai phạm khác của ông Ngật trong việc làm cuốn sách này là: Ngay tại vị trí quan trọng ở đầu sách, bài “Bùi Thị Dung-Quốc Mẫu Văn Lang Đời Hùng Vương thứ 6” của Giáo sư Bùi Phan Kỳ đã được in trong Ấn phẩm Họ Bùi Việt Nam số 10 cuối năm 2008, nhưng  ông Ngật đã xóa tên tác giả, mà ghi tên tác giả theo ông Ngật đặt cho là Tiến sĩ Cung Khắc Lược, là một vị Tiến sĩ Hán Nôm đương thời, người nổi tiếng là một trong bốn Nhà thư pháp hàng đầu Việt Nam. Nhưng ông Cung Khắc Lược không tham dự Hội thảo khoa học của Họ Bùi và cũng không viết bài đó.

      Tài sản trí tuệ chung đã biến thành cuốn sách của riêng, ông đem sách bán, thu tiền. Ông còn khẳng định tư cách pháp nhân Chủ biên bằng cách in ảnh chân dung của mình trên bìa sách. Số lượng in 1000 cuốn. Sách chia làm 2 loại: Bìa cứng giá 108.000 đ/cuốn, bìa mềm giá 86.000 đ/cuốn. Hội đồng kiểm tra đã trọng thị tham vấn các cơ quan về quản lý xuất bản, về quyền tác giả, các vị ủy viên BLL HBVN có trách nhiệm thời gian có cuộc hội thảo, cho thấy sai phạm không thể lý giải này khá phức tạp, có nhiều yếu tố liên quan đến các luật dân sự, ngoài phạm vi làm việc của chúng tôi. Hội đồng Kiểm tra chờ đợi những xem xét tiếp về luật xuất bản trong việc làm cuốn sách này của ông Ngật, sẽ tiến hành kiểm tra tiếp sau. 

      7.Mở rộng kiểm tra điểm 3 trong Thư kiến nghị ngày 18-1-2018 của BCH CĐHB tỉnh Hà Nam về nội dung “Sai phạm về nhiều lần vi phạm các quy định trong hoạt động Dòng Họ”. Hội đồng nhận được rất nhiều phản ánh, tài liệu về bằng chứng lời nói việc làm ngang ngược của ông Ngật trong suốt quá trình tham gia hoạt động cùng tập thể. Chúng tôi chỉ nêu bật 2 việc rất rõ gần đây :  

             1/ Ngày 8-1-2018, ông Ngật vượt qua mọi quy định trong Điều lệ, Quy chế BCH, triệu tập một cuộc họp hệ thống chuyên ngành PTCĐ. Mặc dù đã có công văn chỉ đạo không tổ chức cuộc họp này, vì không đúng Điều lệ, Quy chế về quyền hạn của các Ban giúp việc Ban Chấp hành. Nhưng ông Ngật đã tuyên bố rằng không ai có quyền cấm ông triệu tập một cuộc họp qui mô toàn quốc. Ông làm gì là quyền của ông, không phải xin phép bất cứ ai. Rồi ông đã tự tung tự tác: làm Giấy mời, dùng “con dấu giả 4 sao” đóng áp vào chữ ký. Việc này đã lừa được nhiều người vô tâm, không biết đến sai phạm của ông.                                                                                                         

              2/ Qua Hội nghị sai phạm trên đây, ông Ngật đã lôi kéo ông Bùi Xuân Ngọc, là người đã bị Ban liên lạc Họ Bùi TPHCM xóa tên từ hơn 10 năm trước đây, từ đó không hề có hoạt động gì trong CĐHB. “Kết nạp” ông Ngọc vào Ban PTCĐ, ông Ngật giao ông Ngọc vào gây rối trong CĐHB Thừa Thiên – Huế, có “tư cách pháp nhân” để gây rối ở các tỉnh phía Nam, trong khi đã có Tiến sĩ Bùi Sông Thu (là UV BCH CĐHB VN, Phó trưởng ban BLL CĐHB TP HCM), là Phó ban đương nhiệm Ban PTCĐ thuộc BCH CĐHB VN, phụ trách địa bàn phía Nam.                                                                  

          II.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

      Trước yêu cầu bức xúc của Cộng đồng về các sai phạm nghiêm trọng của ông Bùi Xuân Ngật trong hoạt động việc Họ thông qua các đơn thư kiến nghị, tố cáo ông; trên tinh thần trách nhiệm và công minh, kiên định với Tôn chỉ, Mục đích, Điều lệ, Quy chế của tổ chức Họ Bùi Việt Nam, Hội đồng Kiểm tra đã đi sâu thu thập được  nhiều chứng cứ, chúng tôi đã xem xét, xác minh sự thật trong các kiến nghị và đối chiếu với thực tế các hành vi của ông Ngật, chúng tôi rút ra kết luận :        

         1- Kết luậnSai phạm không trung thực của ông Ngật trong hoạt động Dòng Họ là có tính hệ thống, đã diễn ra trong một quá trình dài. Ông không ngẫu nhiên, không vô tình hành động mà mỗi khi làm đều với ý thức cá nhân, có mục đích xấu rõ rệt. Cụ thể là :            

       1. Ông là người mang nặng ý thức cá nhân. Nghĩ gì, làm gì đều lấy danh tiếng cá nhân làm chuẩn, sẵn sàng gạt bỏ những gì khác với ý mình. Từ ý thức này đem vào hoạt động Cộng đồng, ông luôn coi mình tài trí hơn người, ông là trên hết,. Từ đó ông dẫm đạp lên Điều lệ, Quy chế và bản thân Tổ chức Dòng Họ mà Cộng đồng đã dày công xây dựng trong 14 năm qua. Ông tự tung tự tác, vô kỷ luật, không coi tập thể, kỷ cương tôn ty trật tự là gì. 

         2. Ông đem vào hoạt động Dòng Họ những việc làm giả dối, gian trá, lừa gạt cộng đồng, xúc phạm Tổ Tiên, để lại mãi “vết nhơ” cho văn hóa Dòng Họ.

          Nhiều hành động cố ý chia rẽ, bè phái, lôi kéo vây cánh, khích động chống đối, bầy mưu kế phá hoại tổ chức CĐHB VN. Biểu hiện qua các việc: tự ý làm văn bản kê tên khống nhiều ủy viên, xác định ngày 10 – 10 – 2017 đòi Chủ tịch BCH đương nhiệm chấm dứt điều hành việc Họ, như một tối hậu thư; đạo văn – lừa dối Tổ Tiên, lừa dối toàn Cộng đồng HBVN; tự ý kết nạp Bùi Xuân Ngọc là thành viên mới của Ban PTCĐ toàn quốc nhằm tăng cường lực lượng vu cáo, chống đối. Ông Ngọc là người đã bị BLL HB thành phố Hồ Chí Minh xóa tên khỏi danh sách thành viên và đề nghị BLL CĐHB toàn quốc xử lý hành vi sai phạm.                                                                              

         3.Ông Bùi Xuân Ngật đồng lõa đã dùng con dấu giả (bốn sao) để tiến hành triệu tập Hội nghị Ban PTCĐ trên phạm vi toàn quốc, việc làm này đã sai Điều lệ, Quy chế và quyền hạn được giao.       .  

.         4.Với sai phạm quá nghiêm trọng trên nhiều mặt, ông Ngật không còn đủ phẩm chất, tư cách, đạo đức của một  người con Họ Bùi đứng trong đội ngũ những người phục vụ hoạt động Dòng Họ.

      2– Kiến nghị xử lý

 Để chấm dứt hậu quả xấu đối với hoạt động Dòng Họ, Hội đồng Kiểm tra xin đề nghị xử lý:

       1.Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Phát triển Cộng đồng và Ủy viên Thườn g trực BCH đối với ông Bùi Xuân Ngật.   

       2.Đề nghị Ban Chấp Hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên BCH CĐHB VN khóa II và xóa tên trong Danh sách thành viên tổ chức Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đối với ông Bùi Xuân Ngật (Theo Điều 17, Chương V- Điều lệ CĐHBVN).

                                    TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA BCH CĐHB VN                                 

Chủ tịch

   Bùi Văn Sùng