tâm nguyện của con dân họ Bùi Việt Nam trước thềm Đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam sắp tới Bài 1

tâm nguyện của con dân họ Bùi Việt Nam trước thềm Đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam sắp tới Bài 1

                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                             
Nam Định, ngày 04/6/2018

                   Kính gửi: – Ông Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

                               – Các ông Thường trực, các ông UV BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam 

                               – Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam ở các tỉnh, thành phố, huyện trong nước

                       và ở nước ngoài.

 

    Với tư cách là một con dân họ Bùi Việt Nam. Chúng tôi mạo muội viết, trình bày ý kiến một số vấn đề trong nhiều bài liên tục để ngõ hầu cùng góp phần nhỏ bé tấu lên tâm nguyện của con dân họ Bùi Việt Nam trước thềm Đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam sắp tới

Tôi xin trình bày kỳ thứ nhất

 

Bài 1: Hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam và Điều lệ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam nhìn từ phía pháp luật Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt Nam và dòng họ Bùi Việt Nam trong bối cảnh xu hướng phát triển tất yếu của xã hội.

  I. Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam được vận động thành lập cách đây trên 14 năm, đã tiến hành thành công tốt đẹp 2 kỳ đại hội lần I (2008-2013), lần II (2013-2018); Chuẩn bị tiến tới đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trên toàn quốc lần thứ III.

Hai đại hội đã ra nghị quyết, thông qua Điều lệ, bầu BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam, do ông GS-Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam 2 khoá liền.

 1. Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam hoạt động có Điều lệ:

    1.1 Tại Điều 1, Điều lệ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam quy định:

“Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam là tổ chức xã hội – văn hoá tự nguyện của những người con họ Bùi, hoạt động trong dòng họ Bùi VN, tuân thủ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và theo pháp luật của Nhà nước XHCN VN.

Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước có trụ sở tại Hà Nội, có biểu tượng riêng, có tài sản riêng (bao gồm cả ngoại tệ), có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Có quan hệ với Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hoá dòng họ Việt Nam”.

    1.2. Có tôn chỉ rõ ràng, quy định tại Điều 9:

“Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:

     – Kết nối các chi họ, chi phái họ Bùi; tìm về cội nguồn chung của dòng họ để cùng nhau phụng thờ, tri ân công đức, tôn vinh tổ tiên.

     – Động viên con cháu trong dòng họ hướng tới tương lai để phát triển làm rạng danh tổ tông, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

     – Tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học- kỹ thuật, văn hoá- xã hội, trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, nhằm xây dựng Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam: Đoàn kết, tương trợ, phát triển”.

    1.3. Có quy định rõ ràng về việc lập quỹ phục vụ cho hoạt động Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam phù hợp pháp luật được quy định tại Điều 13 “Các khoản thu của quỹ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam”

“Quỹ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam được hình thành từ các khoản thu sau:

     – Tiền tự nguyện đóng góp của các cá nhân và tập thể xây dựng cộng đồng.

     – Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

     – Thu từ các khoản kêu gọi tiến cúng để thực hiện các công việc cụ thể như xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hoá du lịch dòng tộc, in ấn phẩm”.

    1.4 Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam hoạt động có kỷ cương, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, quy định tại Chương 5:

       – Điều 16 – khen thưởng: “Các cá nhân và tổ chức thành viên của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam được xét khen thưởng dưới hình thức biểu dương, vinh danh thông qua tập san, trang thông tin điện tử (Website) và thông báo của BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam”

      – Điều 17- xử lý vi phạm: “Các cá nhân và tổ chức thành viên hoạt động trái với Điều lệ và Nghị quyết của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam sẽ bị xoá tên trong danh sách thành viên”

 1. BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam có nguyên tắc làm việc cụ thể tại Điều 9 Quy chế quy định:

   1.2 “2. Mọi quan hệ, giao dịch thường xuyên trên danh nghĩa của BCH ra bên ngoài nói chung đều do Chủ tịch, Phó chủ tịch được phân công hoặc Chánh văn phòng thực hiện. Trong trường hợp đặc biệt khác phải được sự uỷ quyền của Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam.

     “3.Các văn bản giao dịch trên danh nghĩa cộng đồng, BCH sau khi đã trình Chủ tịch hoặc người được uỷ quyền ký đều phải đăng ký sổ văn bản lưu tại văn phòng”.

Chế độ làm việc của BCH, Ban Thường trực quy định tại Điều 10:

     “4. Khi triển khai nhiệm vụ liên qua đến các Ban, các uỷ viên BCH, Ban TT thì các bộ phận, cá nhân liên quan phải phối hợp giải quyết thống nhất, vấn đề còn vướng mắc phải xin ý kiến quyết định của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được uỷ quyền”.

     “5. Các UVBCH, UVBTT phải giữ đúng kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo nghị quyết của tập thể”

(Chúng tôi xin photo tài liệu Điều lệ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam khoá II để minh chứng)

    2.2 BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam hoạt động theo quy chế rõ ràng được đại hội thông qua tại Điều 4 Quy chế quy định:

“Chủ tịch BCH có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

   1.1 Đại diện pháp nhân là chủ tài khoản của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trước pháp luật.

   1.2 Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội và các nghị quyết của BCH.

   1.3 Chủ trì cuộc họp của BCH và thường trực

   1.4 Ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và trực tiếp chỉ đạo chánh văn phòng

   1.5 Chịu trách nhiệm trước BCH về các hoạt động của thường trực

   1.6 Thành lập các Ban chuyên môn, tư vấn, giúp việc về các vấn đề cụ thể

   1.7 Phê duyệt nhân sự cho các Ban và các tổ chức khác của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam theo đề nghị của Ban tổ chức-nhân sự.

   1.8 Chủ trì cuộc họp BCH nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu xong Chủ tịch mới”.

 1. Các Phó chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch, mỗi Phó chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực cụ thể. Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, một Phó chủ tịch có thể được uỷ quyền thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của BCH”

   II. Trong thời gian gần 15 năm hoạt động, BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam qua 2 khoá đại hội, GS-Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ đã giữ chức vụ Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam phù hợp với hiến pháp của Nước CHXHCN Việt Nam.

    1.Hiếp pháp 2013 quy định:

    1.1 Điều 25 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện quyền này do pháp luật quy định”.

       Thực hiện quy định này, ngay tại điều 1 Điều lệ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đã đưa vào văn bản của Điều lệ là: “…Tuân thủ Nghị định số 45/2010/NĐCP ngày 21/4/2010”.

       Cũng do thực hiện đúng pháp luật nên trong quá trình vận động thành lập, tổ chức đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam từ trung ương đến các tỉnh, thành phố,  huyện… được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đồng thuận. Con dân Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đồng thuận, giữ gìn anh ninh trật tự xã hội và chính quyền các cấp không phải thông báo nhắc nhở lần nào.

    1.2 Hoạt động tốt đẹp ấy của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam phù hợp với Điều 60 Hiếp pháp 2013, phù hợp với xu thế phát triển chung của các dòng họ VN, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với bản sắc truyền thống của Việt Nam.

Điều 60 Hiến pháp quy định:

     “1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại…”

     2.Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam hoạt động phù hợp với luật pháp Việt Nam

Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã cụ thể hoá Hiến pháp năm 2013, cụ thể:

      Đã áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, lẽ công bằng có từ lâu đời từ thuần phong mỹ tục tốt đẹp ngàn đời trong nhân dân các địa phương để giải quyết dân sự mà điều luật không thể quy định hết theo sự tiến bộ xã hội, đó là:

Tại Điều 5, BLDS 2015: quy định “áp dụng tập quán”

   “1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng một cách rộng rãi trong mọi vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự.

 1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán, nhưng tập quán áp dụng không được trái với nguyên tắc cơ bản của luật DS quy định tại điều 3 Bộ luật này”.

Điều 6, BLDS 2015 quy định về “Áp dụng tương tự pháp luật”

    “1. Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng thì áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự.

 1. Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của PLDS quy định tại điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng”.

Điều 3. BLDS 2015 quy định “Các nguyên tắc cơ bản của PLDS”

    “1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ một lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

 1. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận. Mọi cam kết, thoả thuận, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”

Khoản 3, Điều 45, BLTTDS2015 nêu:

     “…lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó”.

 

III. Điều lệ, Quy chế hoạt động của BCH CĐHB VN là phù hợp với quy luật tất yếu của sự phát triển pháp luật Việt Nam. Được CĐHB VN tôn trọng, được pháp luật cho phép:

       Đất nước Việt Nam chúng ta anh hùng trong chống giặc giữ nước, giàu truyền thống yêu nước, thương nòi mà xuất phát điểm phải là lòng dân, lòng dân trong làng quê đến thành thị, lòng dân trong từng gia đình, dòng tộc; lòng dân trong mọi lúc, mọi nơi hướng về Tổ Quốc, hướng về độc lập tự do dân tộc, con người Việt Nam.

       Chính các hoạt động từ cộng đồng, từ hương ước, từ tập tục, từ lẽ phải, từ văn hóa, đạo đức… của từng mạch nguồn gia đình, dòng tộc… đã góp phần không thể thiếu đã đặt nền móng cho văn hiến bản sắc dân tộc Việt Nam.

       Gần đây tổ chức UNESCO đã công nhận rất nhiều danh lam thắng cảnh, di sản thế giới cho đất nước Việt Nam anh hùng của chúng ta. Làm nên một Việt Nam có danh tiếng ở trên thế giới. Tổ chức UNESCO đã công nhận và tôn vinh nhiều giá trị phi vật thể tầm cỡ văn hóa thế giới, văn hóa của nhân loại, trong đó có câu hát, giọng hò, điệu múa dân gian và bao tập tục xuất phát từ dòng họ, từ vùng miền, từ cuộc sống đấu tranh giữ nước, lao động, sáng tạo từ làng thôn, từ dòng họ…

       Chúng ta có quyền tự hào. CĐHB VN có quyền tự hào vì người họ Bùi thời nào cũng phò Vua giúp nước, góp phần đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, độc lập… giữ gìn truyền thống, đạo đức, văn hóa của con người Việt Nam và bản sắc riêng của người họ Bùi Việt Nam.

       Ngay trong điều 1 Điều lệ CĐHB VN đã khẳng định: CĐHB VN hoạt động trên phạm vi cả nước, Có trụ sở tại Hà Nội, có biểu tượng riêng; có tài sản riêng, có tài khoản riêng (bao gồm cả ngoại tệ); có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có quan hệ với trung tâm UNESCO nghiên cứu dòng họ Bùi Việt Nam.

(Chúng tôi xin trích in ảnh “Giám đốc trung tâm UNESCO ông Trịnh Yên trao tặng phẩm lưu niệm cho đại hội II CĐHBVN – và quy định về tộc huy, Bài ca chính thức và Con Dấu của Cộng Đồng họ Bùi Việt Nam để bà con CĐHBVN được rõ)

        Kính thưa con dân họ Bùi, CĐHB VN trong nước vàở nước ngoài, tuy kiến thức chưa được nhiều, song với tấm lòng con dân họ Bùi Việt Nam tôi xin được trút lòng mình để tôi tự tin rằng:

        – Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã đi đúng hướng mà pháp luật, xã hội đang yêu cầu. Hợp ý Đảng, lòng dân… Tập hợp được trí tuệ của bao giáo sư, tiến sĩ, các ngành ở trong và ngoài nước và trí tuệ CĐHB VN xây dựng.

        – Tôi tin đến một ngày không xa Luật Hội… được Quốc Hội xem xét và Luật Hoá phù hợp với bản sắc dân tộc, phù hợp với hoạt động có truyền thống tốt đẹp lâu dài, xuất phát từ các dòng họ Bản địa có từ ngàn đời nay; Chính từ dòng họ mới góp phần không thể thiếu được Bản sắc dân tộc Việt Nam. Bởi chính hoạt động của CĐHB VN đã góp phần để nghiên cứu và xây dựng Luật Hội… cho phù hợp.

       – Tôi tin một ngày không xa, tổ chức UNESCO sẽ có đề tài hoàn thiện về một dòng họ Việt Nam. Và lúc đó, chắc chắn CĐHB VN là một dòng họ bản địa trong một số dòng họ Bản địa, đã có mối quan hệ và được trung tâm UNESCO nghiên cứu và công nhận VĂN HOÁ DÒNG HỌ VIỆT NAM. Đó là một cầu nối xứng tầm của Đại hội CĐHB VN và BCH CĐHB VN.

       – Ở thời kỳ này, hoạt động tốt đẹp của ĐH CĐHB lần 1 và lần 2 do giáo sư, thiếu tướng Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch BHC CĐHB VN, có quyền, được pháp luật bảo vệ về hoạt động đúng đắn của mình theo Điều lệ, theo quy chế hoạt động của BCH đã được Đại hội CĐHB VN thông qua tại khoá 1 và khoá 2. Quyền ấy là quyền nhân thân, quyền vật chất của CĐHB VN cá nhân đại diện cho CĐHB VN và cá nhân của từng người trong CĐHB VN cũng như con dân họ Bùi VN trong nước và ở nước ngoài.

       Do vậy, mọi tổ chức mọi cá nhân lợi dụng danh nghĩa, giả danh con dấu, tổ chức Đại hội, phát ngôn và làm những việc trái Điều lệ của CĐHB VN đã được Đại hội thông qua tại Khoá 1, Khoá 2 và có nghị quyết của Đại hội CĐHB VN đều xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của CĐHB VN.

Qua trình bày của tôi, tôi tự tin cho rằng:

 1. CĐHB VN hoạt động thời gian qua và qua đại hội khoá 1, khoá 2 do ông Giáo sư, thiếu tướng Bùi Phan Kỳ – Chủ tịch BCH CĐHB VN là hợp với quy định của hiến pháp và pháp luật, hợp với lòng người, hợp với Điều lệ CĐHB VN mà nhiều giáo sư, tiến sỹ và trí tuệ của toàn thể con dân CĐHB VN đã xây dựng từ buổi đầu đến 2 đại hội đã qua.
 2. CĐHB VN có quyền được hoạt động theo Điều lệ, bảo vệ con dấu, bảo vệ tộc huy, bảo vệ bài ca chính thức của dòng họ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của từng cá nhân trong BCH và thành viên CĐHB CN. Mọi vi phạm Điều lệ và động chạm đến điều linh thiêng của con dấu, tộc huy… đều là thoá mạ dòng họ, con dân họ Bùi, cần phải ngăn chặn ngay.

Nên nhớ, con dấu bằng gỗ, bức tượng bằng gỗ… những khi đã là vật thiêng tôn thờ của mọi người thì không còn là gỗ, là đá nữa. Ở ngoài xã hội cũng thế thôi. Xin ai đó đừng vô lối, nói liều xúc phạm tới cả CĐCB VN chúng tôi.

 1. Cộng đồng họ Bùi VN đã có tài sản tại C19/96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Nơi đây đã được mua, sửa chính bằng tiền công đức của con dân họ Bùi theo Nghị quyết, chỉ đạo đúng Điều lệ. Việc quyên góp không bị pháp luật cấm, không trái với đạo đức xã hội và được bàn giao làm nơi hội họp của BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam từ năm 2016 đến nay; Cao hơn, chốn này đã là chốn linh thiêng vì đã là nơi Bái vọng cho muôn dân họ Bùi Việt Nam từ khắp nơi khi về thủ đô. Không có ai được quyền xâm phạm. Của Dòng tộc thì phải trả dòng tộc. Thiếu tiền thì phải quyết toán báo cáo để có kế hoạch trả nợ. Theo Điều lệ CĐHB VN và đúng pháp luật.

Đây là quyền của CĐHB VN, đã thoát khỏi sự kiềm chế của ai đó đã cống hiến lại đòi giật lại, chẳng khác gì lấy tay đập lên mặt mình. Rất cần làm rõ để CĐHB VN biết và “hãy cảnh giác” tiền làm thoái hoá đạo đức, truyền thống tốt đẹp muôn đời của CĐHB VN.

* Chúng tôi đề nghị:

      – Ông Giáo sư, Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ – Chủ tịch BCH CĐVN và Ban Thường trực, BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam cung cấp thêm tài liệu để chúng tôi được gióng lên tiếng lòng mình bảo vệ lẽ phải, lẽ công bằng cho CĐHB VN. Cụ thể:

 1. Cho biết tài liệu chứng tỏ việc mở đại hội ngày 26/5/2018 của một nhóm người nhân danh “Cộng đồng họ Bùi Việt Nam” mà theo dư luận là vi phạm Điều lệ CĐHB VN – cần phải được bãi bỏ.
 2. Cho biết toàn bộ tài liệu về quá trình hoạt động xây dựng tài sản của cộng đồng HBVN trong thời gian qua còn khuất tất.
 3. Công khai toàn bộ các vi phạm Điều lệ của các vị đã bị “miễn nhiệm” trong khoá vừa qua để con dân họ Bùi có ý kiến đúng sai, dứt khoát, góp phần làm trong sạch nội bộ BCH CĐHB VN trước khi vào Đại hội lần thứ III chính thức sắp tới.
 4. Áp dụng điều 17, Điều lệ CĐHB VN để xử lý nghiêm một số người mang danh CĐHB VN ở các nơi về Đại hội trái Điều lệ CĐHB VN dù họ ở cương vị nào. (Trừ những người bị lừa đến Đại hội đã có ý kiến phản ánh trung thực).

       Theo chúng tôi, chúng ta nâng niu, quý từng con dân họ Bùi, nhưng cũng không thể vì thế để các cá nhân lộng tiền, lộng quyền phá vỡ bao công lao của các cụ, các ông các bà đã cống hiến, đáng quý cho dòng họ để có một CĐHB VN đã qua 2 đại hội hôm nay. Thể hiện sự tôn kính các tiền nhân và uy tín của cả dòng họ.

 1. Cùng với sự chuẩn bị tốt cho Đại hội lần III, ông Chủ tịch CĐHB VN hãy cùng mọi người chân chính trong CĐHB VN nhìn thẳng vào sự thật kêu gọi con dân họ Bùi bởi người Việt Nam có câu “Mỗi người một nắm thì đắm đò ông”

       Trong hoạt động của dòng họ, trước hết là phải có “Tâm”. Người giàu được dòng họ cha ông cho phát lộc góp 1 tỷ cũng như con dân nghèo góp 1 trăm đồng mà thôi!

       Khi có tài liệu, chúng tôi xin được nêu ý kiến của mình về từng vấn đề liên tiếp từ nay đến Đại hội III thành công để góp phần làm rõ sự thực khách quan, bảo đảm cho sự trường tồn cho hôm nay và con cháu mai sau.

       Chúng tôi ý thức rằng, lịch sử thành lập CĐHB VN đã sáng, nhưng ở thời điểm này còn nhiều bóng đen cần phải đưa ra ánh sáng. Bởi lịch sử là thế! Bởi dưới bùn đen lại mọc lên muôn đóa hoa sen.

        Có điều gì chưa phải xin các quý vị lượng thứ.

                                                                                                                      Kính gửi tâm thư!

                                                                                                                            Người viết

                                                                                                                               (ký tên)

                                                                                                                          Bùi Văn Khang

                                                                                                                   Nam Định: 0912.039.614