Thay thế và bổ sung nhân sự tại Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I (2014 – 2019)

Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam thông báo về việc thay thế và bổ sung nhân sự tại Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I (2014 – 2019) như sau:


Căn cứ Quyết định số 01/CĐHB-2018 ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

Xét theo kiến nghị tại Công văn ngày 30 tháng 5 năm 2019 của một số Ủy viên Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I; xét Báo cáo của Ban Thanh tra Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam; theo đề nghị của Ban Tổ chức nhân sự Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III; căn cứ Biên bản làm việc ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 – 2023);

Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Bùi Ngọc Phi đã ký ban hành các Quyết định sau:

1. Quyết định số 10/QĐ-HBVN ngày 06 tháng 6 năm 2019 phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch và các chức danh khác thuộc Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I đối với ông Bùi Ngọc Nhung.

2. Quyết định số 11/QĐ-HBVN ngày 08 tháng 6 năm 2019 phê chuẩn việc thay thế và bổ nhiệm chức vụ, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành các ông, bà có tên trong Danh sách đính kèm vào Ban Chấp hành Cộng đồng tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2019 (gửi kèm Danh sách).

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Ông Bùi Khắc Thái

Quyền Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa thay thế ông Bùi Ngọc Nhung đã cho thôi giữ chức vụ tại Quyết định số 10/QĐ-HBVN ngày 06/6/2019

2.

Ông Bùi Khắc Hùng

Quyền Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

3.

Bà Bùi Thị Luyến

Quyền Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

4.

Ông Bùi Khắc Tân

Quyền Chánh Văn phòng Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

5.

Ông Bùi Đình Đức

Ủy viên Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

6.

Ông Bùi Trí Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

7.

Bà Bùi Thị Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

8.

Ông Bùi Thanh Nhàn

Ủy viên Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

9.

Ông Bùi Hồng Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

10.

Ông Bùi Trí Thùy

Ủy viên Ban Chấp hành CĐHB tỉnh Thanh Hóa

Đồng thời, giao Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ II (2019 – 2024) trong năm 2019.

Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam gửi kèm 2 Quyết định số 10/QĐ-HBVN và số 11/QĐ-HBVN nêu trên để Ban Chấp hành, Ban liên lạc Cộng đồng họ Bùi các cấp của các tỉnh, thành phố và bà con trong họ tộc được biết.

Trân trọng thông báo./.