THÔNG BÁO SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐ HỌ BÙI VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐ HỌ BÙI VIỆT NAM

   

 

 

BCH Cộng đồng Họ Bùi VN

        Số: 09/2018/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2018

                                                              THÔNG BÁO

                              của Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

 

Kính gửi: –  Các ông UVTT; các ông BCH Cộng đồng Họ Bùi VN

                –  Ông Bùi Xuân Trường

                –  Toàn thể Cộng đồng Họ Bùi VN

 

     –  Căn cứ Tờ trình ngày 12/4/2015 về việc xin Trưởng ban thường trực, Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi VN phê duyệt phương án mua căn hộ C19 Khu nhà 96 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để làm nhà thờ vọng các cụ tiền nhân, tiên tổ họ Bùi Việt Nam kết hợp làm Trụ sở Cộng đồng Họ Bùi VN đã được các ông Bùi Ngọc Khôn, Bùi Văn Ngợi, Bùi Đình Vụ với sự nhất trí ý kiến của Ban đặc trách – GS, Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ đã ký (theo Tờ trình số 01/2015/TT-BXD ngày 01/4/2015 do ông Bùi Xuân Trường ký)

     –  Căn cứ Thư ngỏ của TTBCH Cộng đồng Họ Bùi VN ngày 30/5/2015 do ông Bùi Ngọc Khôn ký.

     –  Căn cứ báo cáo của Ban đặc trách xây dựng nơi thờ vọng tổ tiên Họ Bùi Việt Nam kết hợp làm văn phòng Cộng đồng Họ Bùi VN ngày 22/8/2015 do ông Bùi Xuân Trường ký.

     –  Căn cứ báo cáo của Ban kinh tế – Ban đặc trách xây dựng ngày 11/7/2016 do ông Bùi Xuân Trường ký

Tại văn bản này đã thể hiện:

“… Kể từ ngày 25/6/2015 Căn hộ C19/96A Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Cộng đồng Họ Bùi VN” với:

Theo báo cáo chưa quyết toán: Tổng số thu: 1.502.900.000 đồng                                                          

                                                    Tổng chi: 2.373.243.000 đồng                                                  

                                                   Còn thiếu: 870.000.000 đồng

     Còn một số khoản ghi nợ chưa rõ ràng, cần tiếp tục làm rõ để thanh toán dứt điểm.

     Thực tế Văn phòng Cộng đồng Họ Bùi VN đã quản lý xây dựng phòng thờ vọng tiên tổ họ Bùi và đưa vào sử dụng nơi hội họp của văn phòng từ đó đến nay.

     Đây được xác định là tài sản của Cộng đồng Họ Bùi VN theo quy định tại Điều 1- Điều lệ Cộng đồng Họ Bùi VN.

     Ngày 11/7/2016, ông Bùi Xuân Trường xin rút khỏi Trưởng ban đặc trách xây dựng nhà thờ vọng kết hợp Văn phòng Cộng đồng Họ Bùi VN và đưa ra ý kiến yêu cầu không thể chấp nhận là: “Trong 2 tuần kể từ ngày 11/7/2016 đến ngày 24/7/2016. Ban đặc trách hoàn tất hết thủ tục bàn giao Căn hộ C19 cho Văn phòng BCH Cộng đồng Họ Bùi VN; Nếu không trả số tiền là 870.000.000 đồng thì Văn phòng C19/96A Định Công sẽ chuyển cho Ban kinh tế theo Quy chế”

     Đây là việc làm trái Quy chế, trái Quy định của BCH Cộng đồng Họ Bùi VN; không đúng với quy trình giải quyết việc quyết toán công khai, do lỗi của ông Bùi Xuân Trường với dòng họ; bản thân ông Trường đã tự giữ gìn chìa khoá, gây khó khăn cho hoạt động của Văn phòng BCH Cộng đồng Họ Bùi VN.

     Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi VN thông báo yêu cầu ông Bùi Xuân Trường đến Văn phòng trả lại chìa khoá cho Văn phòng BCH Cộng đồng Họ Bùi VN, làm quyết toán thanh toán theo đúng hồ sơ pháp lý hiện hành; đưa ra BCH Cộng đồng Họ Bùi VN xem xét, quyết định xử lý dứt điểm trước khi tiến hành Đại hội lần thứ III Cộng đồng Họ Bùi VN toàn quốc.

     Nếu sau ngày 7/6/2018, ông Bùi Xuân Trường không thực hiện thì Văn phòng BCH Cộng đồng Họ Bùi VN sẽ báo cáo chính quyền sở tại, thay ổ khoá mới để hoạt động bình thường.

     Nếu ông Bùi Xuân Trường không nhất trí thì có quyền khởi kiện ra trước Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu hồ sơ

– Lưu Văn phòng

     TM BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

                   K/T CHỦ TỊCH

         Phó Chủ tịch Thường trực

                (đã ký, đóng dấu)

                   Bùi Văn Ngợi