THÔNG BÁO của Ban Liên lạc Cộng Đồng họ Bùi VN thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO của Ban Liên lạc Cộng Đồng họ Bùi VN thành phố Hồ Chí Minh

 Ban Liên lạc Cộng Đồng họ Bùi VN thành phố Hồ Chí Minh

                                                                                                                                 TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

                                                                                   THÔNG BÁO

 

            Chúng tôi vừa nhận được danh sách cái gọi là “Hội đồng họ Bùi” Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023). Rất ngạc nhiên trong danh sách đó có 5 người thuộc Ban Liên lạc (Ban chấp hành) Cộng đồng họ Bùi Tp Hồ Chí Minh, cùng với việc phân công các nhiệm vụ đảm trách. Nhận thấy những bất thường từ cuộc hội nghị Ban chấp hành mở rộng ngày 26 tháng 5 vừa được một nhóm người trong BCH cộng đồng họ Bùi tổ chức tại Hà Nội. Chúng tôi xin thông báo để bà con họ Bùi gần xa được thấu hiểu:

  1- Cuộc hội nghị BCH mở rộng sau đó được chuyển thành “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III” Cộng đồng họ Bùi Việt Nam tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội), Ban Liên lạc (Ban chấp hành) họ Bùi thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận và không tham dự dưới bất cứ danh nghĩa, tư cách nào.

   2- Việc ghi danh những người trong Ban Liên lạc (BCH) họ Bùi Việt Nam Tp Hồ Chí Minh vào “Hội đồng họ Bùi” Cộng đồng họ Bùi Việt nam khóa III là tùy tiện, vô nguyên tắc vì những người đó không tham dự hội nghị, không ứng cử và không nhận bất cứ đề cử nào.

   3- Ban Liên lạc (Ban chấp hành) họ Bùi VN tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tuân thủ theo Điều lệ dòng họ và các quyết định của Đại hội Cộng đồng Việt Nam lần II, với thành phần lãnh đạo do cụ Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch.

     Cộng đồng họ Bùi và Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, đùm bọc, sát cánh xây dựng một dòng họ Bùi ngày càng lớn mạnh theo tiêu chí đã được ghi tạc trên Gia Huy “Đoàn kết – tương trợ – phát triển”

                                                                                                       Thay mặt Ban Liên lạc

                                                                                                               Trưởng ban

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                            Bùi Thanh Liêm