THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  

THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM   

THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

  

 

   Trước một số hành động và việc làm sai trái của một nhóm ủy viên Thường trực BCH qua việc: Tự ý thông báo hủy con dấu của BCH CĐHB VN, khắc con dấu mới, đóng dấu giả và tự ký giấy mời họp Thường trực, tự ý triệu tập họp Thường trực với thành phần chỉ gồm nhóm người chống đối, ra nghị quyết gửi đi các nơi với những văn bản sai trái có tiêu đề và nội dung mang danh là của Thường trực BCH, gây sự hiểu lầm cho các tổ chức họ Bùi, Cộng đồng họ Bùi ở nhiều nơi.

    Trước tình thế đó, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch BCH CĐHB VN Giáo sư Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Bùi Văn Ngợi đã ra Thông báo chính thức của Ban Chấp Hành CĐHB Việt Nam gửi đến các Ủy viên BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và Cộng đồng họ Bùi, các vị Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc Lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài để mọi người và mọi nơi nắm được tình hình, hiểu rõ vấn đề, có cách ứng xử trước các sự việc này. Ban Thông tin Văn hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo dưới đây:

 

                 CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             BAN CHẤP HÀNH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 02/2017/ TB- BCH                                    

                                                                                                            Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

 

                                                                    THÔNG BÁO

                           HỦY BỎ CÁC VĂN BẢN SAI PHẠM NHÂN DANH 

             THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

       Kính gửi:  –  Các ủy viên BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

                         –  Các Chủ tịch BCH, Trưởng Ban LL, Ban LL lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài

 

      Để chuẩn bị Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công, cần thống nhất việc chỉ đạo, khắc phục tồn tại, tiêu cực và chấn chỉnh hành động sai phạm của một số thành viên hiện nay đã và đang cố ý làm trái Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết của BCH toàn quốc, tự ý hội họp nhân danh Thường trực BCH, loại bỏ Chủ tịch BCH, Chánh Văn phòng – Ủy viên Thường trực và tự ý ra nghị quyết với nhiều người ký, đóng con dấu giả.

     Thay mặt BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực BCH CĐHB Việt Nam thông báo chính thức:

    1. Bác bỏ Hội nghị Thường trực ngày 25/12/2017 do ông Bùi Ngọc Khôn Phó Chủ tịch tự ý triệu tập họp tại Hà Nội. Do chưa có sự đồng ý và phân công của Chủ tịch BCH – Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội III, và Phó Chủ tịch Thường trực BCH; Giấy mời do ông Khôn tự ý ký và đóng dấu giả, có cả hai Phó Chủ tịch khác ký cùng (sai thể thức hành chính và không hợp thức) gửi trên Website doanhnhanhobui.com.vn của CLB doanh nhân (không đúng thể thức mời họp Thường trực). Giấy mời họp Thường trực theo thông lệ đều do Văn phòng BCH CĐHB VN mời có chữ ký của Chủ tịch BCH, Trưởng ban Thường trực và đóng dấu của BCH.

     2. Bác bỏ “Nghị quyết Hội nghị thường trực BCH (Nhiệm kỳ II) CĐHB VN, kỳ họp TT-BCH tháng 12-2017, số 11/NQ-TT ngày 25/12/2017” nhân danh Thường trực BCH CĐHB VN nhiệm kỳ II. Do người triệu tập họp không đúng thẩm quyền như nói trên; Nghị quyết có nhiều người cùng ký (như một đơn kiến nghị tập thể); Thành phần dự cái gọi là “hội nghị” chỉ gồm các vị trong nhóm của ông Khôn, mà không được các ủy viên Thường trực khác chấp nhận và đã tuyên bố trước là không tham dự.

       – Trong văn bản “Nghị quyết” nói trên đã cố ý vu cáo, quy kết, dẫn lời sai sự thật đối với Chủ tịch BCH kiêm Trưởng ban Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội III Giáo sư Bùi Phan Kỳ (“ý kiến tập trung vào các vấn đề”: Vấn đề của ông Bùi Phan Kỳ, trang 1). Tại Đại hội II Cộng đồng họ Bùi thành phố Hải Phòng, trong bài phát biểu quan trọng được Đại hội, Đoàn Chủ tịch, các Trưởng đoàn 6 tỉnh có mặt hoan nghênh, chứng kiến không hề có “gần 700 bà con họ Bùi trên toàn quốc là ông đã nghỉ chức Chủ tịch BCH và giao cho một Phó chủ tịch thường trực thay ông [Bùi Phan Kỳ] điều hành” (chữ trong “nghị quyết” này). Nguyên văn bài phát biểu của Chủ tịch BCH CĐHB VN tại Đại hội II thành phố Hải Phòng ngày 10/12/2017, đã được ghi âm và in toàn văn trên trang thông tin điện tử (Website) của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hobuivietnam.vn không có đoạn nào ghi là “ông đã nghỉ chức Chủ tịch và…” như cái gọi là “Nghị quyết” của ông Khôn đã trích.

       – “Xem xét công văn số 01/2017 ngày 20/11/2017 do ông Bùi Kỳ Nam ký, đóng dấu” về việc “một số người… sửng sốt vì thấy tên mình bị lợi dụng”, “yêu cầu các tỉnh có ý kiến hồi âm” về Văn phòng (mục 4, trang 2 trong nghị quyết này). Sự thật, theo quy định một cửa một dấu do BCH và Thường trực BCH khóa I và khóa II, Chánh Văn phòng là người phát ngôn, tổng hợp hoạt động và gửi các văn bản chính thức, được đóng dấu công văn trên chữ ký của Chánh Văn phòng theo ủy nhiệm của lãnh đạo BCH. Gần đây có một số văn bản phát tán trái quy định, thậm chí lập danh sách khống, chưa được sự đồng ý của người có tên, nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch BCH phải từ nhiệm ngay (ở đây xin không nhắc tên các nhân sự này).

       – Phần “Quyết nghị” (trang 2) rất sai trái, xét thấy cần phải chỉ rõ:

     Ở điểm 1. “Xem xét…Chủ tịch BCH ông Bùi Phan Kỳ đã cản trở việc đi lên của dòng tộc”, “ký một loạt các Quyết định sai trái… gây bức xúc chia rẽ các ủy viên thường trực”, “ông Kỳ đã nghỉ từ ngày 2/4/2017” (ý nói, từ Hội nghị Thường trực lần thứ 9 ngày 2/4/2017, do cụ Bùi Phan Kỳ chủ trì, quyết nghị sẽ thành lập Ban Tổ chức Đại hội III và phân công việc chuẩn bị văn kiện Đại hội, đã thông qua Tiêu chí lựa chọn ủy viên BCH khóa III và cơ cấu đoàn các tỉnh, thành phố dự Đại hội III, do Trưởng ban Tổ chức Nhân sự báo cáo đề xuất…). Sự thật, không có chuyện cụ Kỳ nghỉ việc điều hành hoạt động.

     Nhằm phế truất Chủ tịch đương nhiệm, vô hiệu hóa Phó Chủ tịch Thường trực BCH để giành quyền lực bằng mọi cách, ông Bùi Ngọc Khôn đã dàn dựng “kịch bản” khác thường với một nhóm người trợ lực, đồng loạt kích động, chia rẽ nội bộ Thường trực và gây khó khăn cho Cộng đồng họ Bùi một số tỉnh, thành phố. Cử người gọi điện thoại, đến nhà kích động các con cháu và gây rối gia đình Chủ tịch BCH, tạo áp lực với sức khỏe cụ Bùi Phan Kỳ, một trí thức cao niên khả kính, giàu tâm huyết, hết lòng làm việc Họ nhiều năm nay. Đến mức các con cháu cụ phải tìm cách đuổi khéo những người nhân danh Thường trực này ra khỏi nhà.

      Như tất cả mọi người, Chủ tịch BCH không hề mang theo con cái tham gia việc họ, nên nguồn gốc của lá thư do 2 con cụ Kỳ gửi Thường trực họ Bùi sẽ được chính họ lý giải rõ ràng.

     Chủ tịch BCH do toàn thể Đại hội II, ngày 28/4/2013 bầu ra (để chủ trì BCH, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội). Điều đó được in, công bố chính thức trong Tập san họ Bùi VN số 24, mục Danh sách Nhân sự khóa II, trang 38. Do đó, Chủ tịch BCH phải chịu trách nhiệm trước Đại hội và BCH việc điều hành hoạt động Cộng đổng họ Bùi VN cho đến hết nhiệm kỳ mới được coi là hết nhiệm vụ.

     3. Trong quyết nghị của nhóm thường trực do ông Bùi Ngọc Khôn chủ trì có ghi việc Chủ tịch BCH ký, ban hành các Quyết định, nghị quyết, thông báo chính thức là không đủ thẩm quyền và “bất hợp pháp” (có dẫn ra một số quyết định, nghị quyết, thông báo cụ thể gần đây).

    Về nội dung này, cần nhắc lại quy định và thực tiễn xử lý công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch BCH toàn quốc đã được ghi trong Điều lệ, Quy chế BCH và thông báo quyết nghị của Hội nghị BCH lần thứ II (tại Vĩnh Phúc), như sau:

       – Điều 4, Chương I – Quy chế làm việc của BCH CĐHB VN quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch BCH tại mục 1.

       – Tại Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ II ngày 28/4/2013 đã bầu cụ Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch BCH. Do đó, chỉ có Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHB VN mới có thẩm quyền quyết định về Chủ tịch.

       – Theo Quyết nghị của Hội nghị BCH lần thứ II (tại Vĩnh Phúc) và lần thứ III (tại Hà Nội) đã thông qua: họp Hội nghị Thường trực 6 tháng/lần (thay vì 3 tháng/lần trước đây), Hội nghị BCH 2 năm/lần (thay vì 1 năm/lần trước đây).

       Do đó, giữa 2 Hội nghị BCH thì Chủ tịch và Thường trực có nhiệm vụ giải quyết công việc của BCH; giữa 2 Hội nghị Thường trực thì Chủ tịch BCH kiêm Trưởng ban Thường trực có trách nhiệm giải quyết mọi công việc cụ thể kịp thời, khi chưa tiến hành họp Thường trực phiên kế tiếp theo định kỳ. Việc Chủ tịch Bùi Phan Kỳ ký và ban hành các Quyết định và Thông báo là hoàn toàn đúng đắn và hợp thức. Tại mục 1 (Điều 4, Chương I) Quy chế của BCH quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch BCH, trong đó có: Chủ tịch BCH có trách nhiệm và quyền hạn ký quyết định bổ nhiệm…” ;  “Thành lập các ban chuyên môn để tư vấn, giúp việc về các vấn đề cụ thể…” ; “Phê duyệt nhân sự cho các ban và các tổ chức khác của Cộng đồng theo đề nghị của Ban Tổ chức Nhân sự”.

     Gần đây một vài người thường lấy lý do các Quyết định, Quy chế, tổ chức nhân sự do Chủ tịch BCH ký ban hành chưa được tập thể Thường trực thông qua để kết luận rằng đó là cách làm việc độc đoán. Xin trả lời các vị: Nếu các Ban Chấp hành khi ra nghị quyết để triển khai Nghị quyết Đại hội, chỉ căn cứ vào Nghị quyết đã ban hành và thực tiễn mới nhất chứ không đợi đến Đại hội sau để xin phê duyệt; nếu các ban Thường trực khi ra nghị quyết để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và nghị quyết BCH chỉ căn cứ vào các nghị quyết đã ban hành và thực tiễn mới nhất chứ không chờ kỳ họp BCH sắp tới để xin ý kiến thì Chủ tịch BCH khi ra các nghị quyết để tổ chức thực hiện mọi nghị quyết (của BCH, Thường trực) chỉ căn cứ vào các nghị quyết đã ban hành và thực tiễn mới nhất mà quyết định nhằm uốn nắn không cho mọi hoạt động đi chệch hướng chứ không thể đợi đến Hội nghị Thường trực sắp tới xin thông qua rồi mới ban hành thì có kịp thời giải quyết công việc, xử lý tình huống phát sinh trên thực tế không?

     Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách không bắt Chủ tịch BCH ra quyết định gì cũng phải hỏi ý kiến tất cả các Phó Chủ tịch, hơn hai mươi Ủy viên Thường trực  và hơn 100 Ủy viên BCH mà chỉ dựa vào bộ máy giúp việc có sẵn của BCH. Ra quyết định về mặt nào thì trao đổi với Phó Chủ tịch phụ trách mặt đó rồi dựa vào Văn phòng và các Ban chuyên môn phụ trách từng mặt mà quyết định. Đó là việc làm phù hợp, đúng đắn ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tổ chức HBVN không thể là ngoại lệ. Không thể nói là Chủ tịch BCH làm sai được!

    4. Tại điểm 4. trong “Quyết nghị” (trang 2) của ông Khôn và nhóm người của ông đã tự ý “giao cho ông Bùi Ngọc Khôn… đảm nhiệm điều hành… Hội nghị BCH sắp tới”. Đây thực sự là hành động tiếm quyền trái phép rất rõ rệt. Thực tế, ông Khôn từ 2 năm nay đã cố vận động để đạt khát vọng mình đứng đầu tổ chức CĐHB VN, tập hợp một số ủy viên Thường trực, có người đang mắc sai phạm cần điều chỉnh vừa qua (sẽ có văn bản chính thức, công bố riêng tiếp sau).

    5. Tại điểm 5. trong “Quyết nghị” đã tự ý “cho Bùi Kỳ Nam thôi dữ [giữ] chức Chánh Văn phòng… chức Chánh Văn phòng giao cho ông Bùi Văn Long tạm quyền đảm nhiệm từ ngày 25/12/2017”. Đây là việc làm trái với nguyên tắc trong Điều lệ và Quy chế, coi thường trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch BCH, Ban Tổ chức Nhân sự Cộng đồng họ Bùi VN, vi phạm Điều lệ, Quy chế hiện hành của BCH CĐHB VN.

     Tại mục 1 (Điều 5, Chương I) Quy chế của BCH quy định: “Văn phòng là cơ quan hành chính thường trực của BCH CĐHB VN. Chánh Văn phòng do Ban Tổ chức Nhân sự đề xuất, Chủ tịch BCH bổ nhiệm sau khi được đa số ủy viên BCH chấp nhận”. Hiện nay và tới hết nhiệm kỳ, ông Bùi Kỳ Nam vẫn là Chánh Văn phòng CĐHB VN. Ban Tổ chức Nhân sự chưa nhận được đề nghị nào, và chưa đề xuất thay đổi Chánh Văn phòng.

     Qua các nội dung trên, xin chính thức thông báo tới toàn thể BCH CĐHB VN, Cộng đồng họ Bùi các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài để thống nhất nhận thức một số điểm, phân định đúng sai đối với những việc đã và đang diễn ra tại tổ chức CĐHB VN, mà đáng tiếc là tại nội bộ Thường trực BCH, theo định hướng:

     1. Tổ chức CĐHB Việt Nam của chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện phe nhóm, cục bộ bản vị, lợi ích cá nhân và các tiêu cực khác.

      2. Không thừa nhận các văn bản và các cuộc hội họp trái nguyên tắc, quy định hiện hành của tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Chỉ các văn bản, tài liệu chính thức được Chủ tịch BCH, hoặc Phó Chủ tịch Thường trực theo ủy nhiệm của Chủ tịch BCH ký đóng dấu, các văn bản tài liệu chính thức do Văn phòng CĐHB VN có trách nhiệm gửi đi, mới có giá trị thực hiện.

      3. Bất cứ tổ chức nào không phải là Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi VN cùng toàn thể BCH nhiệm kỳ II mà tự ý ra quyết định gạt bỏ Chủ tịch BCH – người đứng đầu tổ chức CĐHB VN thì đều rơi vào hành động “tiếm quyền – lật đổ”, và không thể gọi là cái gì khác!

      4. Ông Bùi Ngọc Khôn đã dùng dấu giả tự khắc đóng trên chữ ký của ông, đòi hủy con dấu chính thức của BCH CĐHB VN. Đây là việc làm trái quy định của BCH CĐHB VN, vi phạm pháp luật về tội giả mạo con dấu của tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng. Các ủy viên BCH toàn quốc và người lãnh đạo Cộng đồng họ Bùi các tỉnh, thành phố trên cả nước và ở nước ngoài cần biết và lên tiếng để xử lý.

      5. Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam kêu gọi toàn thể thành viên trong Cộng đồng hãy đoàn kết, đồng lòng cùng BCH và Chủ tịch BCH quyết tâm xây dựng, phát triển CĐHB VN theo đúng tôn chỉ, mục đích và truyền thống văn hiến của họ Bùi Việt Nam.

               Chúng ta vững tin Đại hội III sẽ thành công tốt đẹp!

 

 

                                                                                                                       BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM

                                                                                                                 TM/ CHỦ TỊCH

  Nơi nhận:                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

– Như kính gửi                                                                                                                                (đã ký)

– Chủ tịch, Phó Chủ tịch TT BCH                                                                                                      Bùi Văn Ngợi

– Hội đồng Trưởng lão

– Lưu Văn phòng

– Lưu TCNS