THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐHB VIỆT NAM (Về ĐH III do ông Bùi Ngọc Khôn tự ý thực hiện)

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐHB VIỆT NAM (Về ĐH III do ông Bùi Ngọc Khôn tự ý thực hiện)

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

         BAN CHẤP HÀNH

           Số: 07/HBVN

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                ———————-

                                         Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

                       THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐHB VIỆT NAM

                                         (Về ĐH III do ông Bùi Ngọc Khôn tự ý thực hiện)

 

                    Kính gửi:   – Các UV BCH CĐHB Việt Nam khóa II

                                       – Cộng đồng họ Bùi tỉnh, thành phố, quận huyện và cơ sở

                                         trong, ngoài nước

                                       – Toàn thể thành viên họ Bùi

 

Ngày 26/5/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra “Hội nghị BCH mở rộng”, chuyển thành “Đại hội CĐHB VN lần thứ III” do một nhóm người được ông Bùi Ngọc Khôn cầm đầu, nhân danh Thường trực và BCH khóa II tiến hành. Đó là một Đại hội giả danh vì các lý do:

  1. Từ khi thành lập đến nay, CĐHB VN cũng như bất cứ tổ chức nào khác đều chưa có tiền lệ họp BCH xong chuyển ngay sang họp Đại hội trong ngày, kiểu “đám cưới chạy tang” như vậy. Cho nên nhiều người họ Bùi gọi đó là Đại hội chụp giật “cướp cờ”, là trò hề cũng không quá đáng.
  2. Mang danh một Đại hội toàn quốc của CĐHBVN nhưng không hề có đại biểu được bất cứ hội nghị nào của các tỉnh, thành phố chính thức cử ra mà là một số người được huy động theo lệnh của những cá nhân không có chức năng về Tổ chức Nhân sự toàn quốc chỉ định. Đại biểu đã không được cử theo đúng Điều lệ, Quy chế thì đại hội này cũng không đúng Điều lệ, Quy chế, không có tiền lệ qua 2 kỳ Đại hội I và II của CĐHBVN, tạo tiền lệ xấu cho các tỉnh, thành phố và các Đại hội toàn quốc kế tiếp.
  3. Quy trình mở “Đại hội” ngày 26/5/2018 là một quy trình lộn ngược vì: theo điều 9 chương III Điều lệ Đại hội II “… số lượng đại biểu do BCH quy định và triệu tập” thì số người đi dự ĐH ngày 26/5 đã được những người điều hành giao số lượng trước “hội nghị BCH toàn quốc” cho các tỉnh và từng nhóm người đơn lẻ rồi được tôn lên làm đại biểu một cách tùy tiện.
  4. Chủ tịch BCH CĐHB VN được rất nhiều Tỉnh báo cáo chưa hề biết và tiến hành các thủ tục cử đại biểu di dự “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III “, cũng chưa hề cử đại biểu theo đúng Điều lệ, Quy chế, mà chỉ được chi tiền tàu xe và các chi phí khác cho những người về dự “Hội nghị BCH mở rộng”. Đề nghị mọi thành viên CĐHB các tỉnh, thành phố cho biết mình đã được tham gia cử đại biểu đi dự cái gọi là ĐH III do ông Bùi Ngọc Khôn triệu tập như thế nào? có đúng Điều lệ, Quy chế đã được Đại hội II và Điều lệ, Quy chế Đại hội tỉnh, thành phố mình thông qua hay chưa?
  5. Ngoài một số tỉnh có chủ tịch tỉnh, thành phố đứng đầu, còn bao nhiêu tỉnh, thành phố không hề có đoàn về dự?

        Theo dõi số lượng thống kê của “đại hội” được công bố là 89 ủy viên BCH có mặt, chủ tịch BCH và các cơ quan chức năng được nhiều tỉnh phản ánh: “Bản thân chúng tôi không hề có mặt hoặc không hề tham gia biểu quyết, nhưng vẫn bị đưa tên vào danh sách ủy viên BCH của tổ chức này!”.

        Một “Đại hội” như thế có xứng đáng là Đại hội đại biểu toàn quốc của họ Bùi văn hiến hay không?

Bởi những lý do trên, Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam xin thông báo tới các tỉnh, thành phố và các cơ sở trong và ngoài nước: khẳng định cái gọi là Đại hội III bầu ra “Hội đồng họ Bùi Việt Nam” trái với Điều lệ, Quy chế của Đại hội II là sai phạm nghiêm trọng, không thể chấp nhận.

         Chủ tịch BCH CĐHB VN kêu gọi các UV BCH khóa II, Cộng đồng họ Bùi các tỉnh, thành phố và cơ sở xem xét tình hình một cách khách quan, cùng BCH toàn quốc chuẩn bị ĐH III đúng Điều lệ, Quy chế!

         – Dự kiến hội nghị Thường trực mở rộng sẽ họp trong tháng 6/2018 để triệu tập Hội nghị BCH, quyết định mở Đại hội III trong thời gian sớm nhất.

 

 

 

Nơi gửi:

– Như kinh gửi;

– Lưu TCNS

– Lưu VP

   T/M BCH CĐ HỌ BÙI VIỆT NAM

                      Chủ tịch

                        (đã ký)

     GS.Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ