THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN về việc tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH

THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN về việc tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH

                     CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 VĂN PHÒNG BCH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Số: 03/2018/ TB-VP

                                                                                                                                         Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2018

                                         THÔNG BÁO

          (V/v tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH)

 

         Kính gửi:  Các ông (bà) ủy viên BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam  

                           – Các cá nhân trong Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

        Văn phòng BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam xin được thông báo:

       Từ sau ngày 26/5/2018, một số người tự tổ chức cuộc họp “Ban chấp hành mở rộng” ngay trong ngày lại tổ chức “Đại hội” mang danh CĐHB VN không đúng Điều lệ. Ngày 21/5/2018, ông Chủ tịch BCH CĐHB VN đã có Thông báo số 05/2018/TB – CT  về /việc không công nhận tổ chức “Hội nghị” này và không chịu trách nhiệm về “hậu quả” của “hội nghị” này.

       Kể từ hôm đó 26/5/2018, nhiều tổ chức, cá nhân xin đăng ký gặp trực tiếp ông Chủ tịch BCH CĐHB VN để phản ánh những khuất tất trong “hội nghị” giả tạo này.

       Tuy nhiên, do phải tập trung vào các việc lớn chuẩn bị cho họp BCH mở rộng toàn quốc, tiến tới Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III theo đúng Điều lệ; Chủ tịch BCH CĐHB VN ủy quyền cho Văn phòng CĐHB VN tiếp nhận mọi ý kiến, mọi đơn thư phản ánh để tập hợp thành các nhóm vấn đề cần đưa ra Hội nghị BCH CĐHB VN mở rộng sắp tới xem xét, quyết định trước khi bước vào Đại hội CĐHB VN lần thứ III.

       Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam xin thông báo và xin tiếp nhận mọi ý kiến, đơn thư theo ủy quyền của ông Chủ tịch BCH CĐHB VN.

       Địa chỉ gửi đơn thư, tài liệu về: số 11 ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội.

(do Văn phòng CĐHB VN đang tạm thời bị ông Bùi Xuân Trường giữ chìa khóa).

      Vậy xin kính báo trên Trang thông tin Điện tử của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, trang Web: hobuivietnam.vn

                                                             

                                                                        T/M VĂN PHÒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                                                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                   (đã ký, đóng dấu)     

– Như kính gửi                                                                                Bùi Kỳ Nam         

– Lưu VP                                                                                                                               

– Lưu TCNS                                                                       :