THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN

THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG BCH                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2018/ TB-VP

                                 

                                 THÔNG BÁO

       Kính gửi: – Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động

                          họ Bùi các tỉnh, thành phố, huyện thị trong cả nước.
                       – Các chi họ Bùi ở cơ sở
                       – Các Ban chuyên trách thuộc BCH CĐ họ Bùi Việt Nam.

 

Thừa lệnh Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Chánh Văn phòng BCH CĐHB VN xin Thông báo:
    1/ Căn cứ vào điểm 3 (các tổ chức giúp việc), Điều 12 (Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc BCH) Điều lệ của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Điều 7 (các Ban chuyên môn giúp việc), Chương I (Nhiệm vụ, quyền hạn) của Quy chế làm việc của BCH CĐHB Việt Nam, các Ban chuyên môn giúp việc BCH đều không phải là “ngành dọc” để có quyền triệu tập các Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi cùng Trưởng ban (Tiểu ban) chuyên môn giúp việc của tuyến tỉnh, thành phố.
     2/ Do đó công văn triệu tập (giấy mời) của Trưởng ban Phát triển Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, dù kèm theo bất cứ công văn nào đều trái với Điều lệ, Quy chế của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, không yêu cầu tuyến tỉnh, thành phố phải thực hiện.
     3/ Việc gửi Thông báo, Quyết định, Nghị quyết, tài liệu văn bản của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trước đây và hiện nay đều do Văn phòng CĐHB VN thực hiện theo nguyên tắc quy định và tinh thần các Thông báo của Hội đồng Trưởng lão ngày 28/6/2013 do Chủ tịch HĐTL ký (đăng trên Tạp chí HBVN số 24), Thông báo số 2 của Văn phòng CĐHB VN ngày 13/7/2013 (đăng trên Tạp chí HBVN số 25), Thông báo của Hội nghị Thường trực lần thứ 3 ngày 29/12/2013 (đăng trên Tạp chí HBVN số 26)
     – Tất cả những văn bản, tài liệu, thông báo của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đều được thống nhất gửi từ Văn phòng BCH, có đóng dấu của BCH mới là những văn bản chính thức của Cộng đồng.
     – Tất cả những thông tin, phát ngôn chính thức của BCH đều thông qua Thường trực do Văn phòng được ủy quyền thực hiện mới là thông tin chính thức của BCH.
     – Những văn bản, tài liệu, thông tin điện thoại, truyền ngôn… của cá nhân không có dấu của BCH, xác nhận của Văn phòng BCH đều không có giá trị và mang mục đích cá nhân, không đại diện cho Cộng đồng.

    4/ Các tỉnh, thành phố, huyện, BCH, BLL lâm thời, Ban Vận động họ Bùi, Văn phòng các tuyến nhận được văn bản, thông tin nội dung như đã nêu trên xin phản ánh lại cho Văn phòng BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam cùng tên và địa chỉ người phát tán.
      Đề nghị các vị Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi cùng Trưởng ban (Tiểu ban) chuyên môn giúp việc của tuyến tỉnh, thành phố nắm rõ các nguyên tắc, quy định hoạt động của tổ chức theo Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết, Thông báo… của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam để cùng thực hiện, giúp tổ chức họ Bùi các nơi cùng BCH, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hoạt động tốt.

                                                                              Hà Nội ngày 12 tháng 1 năm 2018
                                                                             TL. Chủ tịch BCH CĐHB VIỆT NAM

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                 (đã ký)
Nơi gửi:                                                                                 Bùi Kỳ Nam
Như trên
– Ban Tổ chức Nhân sự
– Các ban chuyên môn  
– Lưu VP