THÔNG BÁO cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội lần thứ 3

THÔNG BÁO  cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội lần thứ 3

  CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                   

            BAN CHẤP HÀNH                                   

                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2018

                                                                                      THÔNG BÁO

                                                                (V/v: cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội lần thứ 3)

 

       Sáng ngày 18/4/2018 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội. Thành phần dự họp có các ủy viên Ban Tổ chức Đại hội theo danh sách tại QĐ thành lập Ban Tổ chức Đại hội III đã công bố, vắng một người (không triệu tập họp các Tiểu ban và thành viên tiểu ban).

       Cuộc họp bắt đầu lúc10g 7 phút. Muộn hơn so với thời gian triệu tập trước đó là 9g sáng (do phải thay đổi địa điểm họp) (*).

       Sau khi đã bàn luận, thống nhất nội dung và ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch BCH, Trưởng ban Tổ chức Đại hội III kết luận:

      – Đánh giá tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội bị gián đoạn kể từ sau cuộc họp Thường trực lần thứ 10 (ngày 10/10/2017). Nay, kiểm điểm lại và thúc đẩy thực hiện tiếp, nhất là ở các Tiểu ban cùng nhiệm vụ cụ thể được giao. Giao cho Tiểu ban Nhân sự (thuộc Ban Tổ chức Đại hội III) họp và cử trưởng Tiểu ban.

      – Lấy ý kiến góp ý và chỉnh sửa các văn bản dự thảo báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của Cộng đồng và dự thảo sửa đổi Điều lệ CĐHB VN.

      – Cùng nhận thức về nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức Đại hội, quy trình làm việc, hội họp của từng bộ phận chức năng, kết quả và báo cáo cụ thể.

       Các thành viên có mặt thống nhất với kết luận của Chủ tịch BCH, Trưởng ban Tổ chức Đại hội để thực hiện như nêu trên.

 

                                                                VĂN PHÒNG BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIT NAM

 (*) Cuộc họp không thể tiến hành tại văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (phòng C19, số 96 Định Công, Hà Nội) theo như thông báo do bị khóa cửa, thay khóa, không có chìa nên phải chuyển về nhà Chủ tịch BCH số 33 Lương Thế Vinh để họp.