THÔNG BÁO (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 9 ngày 2/4/2017)

THÔNG BÁO                (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 9 ngày 2/4/2017)

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

    BAN CHẤP HÀNH KHÓA II

           THƯỜNG TRỰC BCH

 Số 09/2017/TT-BCH                                                       

                                                                         Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

                        THÔNG BÁO

                                         (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 9 ngày 2/4/2017)

 

Sáng chủ nhật ngày 2/4/2017, tại Trụ sở Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, phòng 19c, tầng 19 tòa nhà A, số 96 phố Định Công, Hà Nội. Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã họp Hội nghị thường kỳ lần thứ 9 khóa II. Tham dự cuộc họp có các vị ủy viên Thường trực, một số vị vắng mặt do ở xa, bận công việc… Giáo sư Bùi Phan Kỳ – Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Trưởng ban Thường trực chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo và bàn một số nội dung:

1/ Báo cáo của Thường trực từ Hội nghị Thường trực lần thứ 8 đến Hội nghị thường trực lần thứ 9 (tháng 4/2017) – ông Bùi Văn Ngợi – Phó Chủ tịch Thường trực BCH trình bày.

2/ Báo cáo tổng hợp hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam của Chánh Văn phòng – ông Bùi Kỳ Nam Chánh văn phòng.

3/ Báo cáo dự kiến Tổ chức và Nhân sự nhiệm kỳ III chuẩn bị cho Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III của Ban Tổ chức Nhân sự – ông Bùi Văn Vượng Trưởng ban Tổ chức Nhân sự.

4/ Một số vấn đề, nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức Cộng đồng HBVN trong thời gian vừa qua do các ban và tỉnh, thành phố cần phản ánh (Ban Văn hóa Thông tin…).

Hội nghị làm việc cả ngày, sáng từ 8g30 đến 12g10, nghỉ trưa đến 13g chiều tiếp tục làm việc đến 15g15.

Tại hội nghị, nhiều vị ủy viên Thường trực đã phát biểu ý kiến, góp ý với những nội dung được bàn, nhất trí với kết luận của Trưởng ban Thường trực.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15g 15 chiều cùng ngày.

Thông qua nội dung, ý kiến thảo luận và kết luận của Chủ tịch BCH chủ trì hội nghị, Thường trực Ban Chấp hành CĐHB Việt Nam đã quyết nghị:

1/ Để chuẩn bị cho Đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III, Thường trực BCH đã thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội III và cử cụ Bùi Phan Kỳ Chủ tịch BCH Cộng đồng HBVN làm Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

– Ông Bùi Văn Ngợi Phó Chủ tịch thường trực BCH khóa II là Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội III.

Ông Bùi Trọng Đỉnh ủy viên Thường trực BCH là Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện

– Cụ Bùi Nghê Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão Cộng đồng HBVN khóa II làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội III; Ông Bùi văn Vượng Trưởng ban Tổ chức Nhân sự BCH khóa II làm Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội III.

– Ông Bùi Ngọc Khôn Phó chủ tịch BCH Cộng đồng HBVN khóa II làm Trưởng Tiểu ban Khánh tiết Đại hội III.

– Ông Bùi Xuân Trường Trưởng ban kinh tế HBVN khóa II làm Trưởng Tiểu ban vận động tài chính Đại hội III.

Các ông Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm bổ sung nhân sự của Tiểu ban xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội, báo cáo đầy đủ với Trưởng ban Tổ chức Đại hội, sau đó sẽ báo cáo tại Hội nghị Thường trực lần thứ 10 (khóa II) sẽ triệu tập vào khoảng tháng 8 năm 2017.

 2/ Ban Tổ chức Nhân sự đã dự thảo và trình Thường trực xem để ban hành Tiêu chí lựa chọn ủy viên Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III và phương án cơ cấu Ban Chấp hành Cộng đồng Khóa III, sẽ hoàn tất trình Chủ tịch BCH ký ban hành.

3/ Những vấn đề có tính chất riêng khác sẽ được tổ chức họp chuyên đề để giải quyết. Giao cho ông Bùi Văn Ngợi Phó Chủ tịch thường trực BCH chủ trì giải quyết về việc báo cáo tài chính.

4/ Các nghị quyết của Thường trực kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì nghị quyết Thường trực kỳ họp sau phải tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành.

  5/ Thường trực quyết định triệu tập họp Hội nghị lần thứ 10 vào thời gian thích hợp để chuẩn bị cho Hội nghị BCH lần thứ 4 khóa II tổ chức chậm nhất vào khoảng giữa tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trước các hội nghị sắp tới.

                                   Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

                                    T/M Chủ tịch BCH

                                           (đã ký)

                                         GS, Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ