THÔNG BÁO một số nội dung chính Hội nghị 19-3-2018

THÔNG BÁO một số nội dung chính Hội nghị 19-3-2018

THÔNG BÁO

Một số nội dung chính Hội nghị 19-3-2018

 

      Ngày 19 tháng 3 năm 2018, tại Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, ông Bùi Phan Kỳ đã mời và chủ trì phiên họp gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch BCH CĐ họ Bùi Việt Nam. Tham dự có các vị Bùi Phan Kỳ, Bùi Văn Ngợi, Bùi Ngọc Khôn. Ông Bùi Nghĩa, đã nhận lời mời song có việc đột xuất nên vắng mặt! Ông Bùi Việt Mỹ Ủy viên Thường trực – Trưởng ban Thông tin Văn hóa dự để ghi Biên bản và thông báo về kết quả cuộc họp.

    1- Ông Bùi Phan Kỳ nêu 3 nội dung Hội nghị này cần trao đổi là: 1/ Khẩn trương rà soát các công tác chuẩn bị của Ban Thường trực, Ban tổ chức Đại hội III Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, để trình Hội nghị BCH họp phiên thứ 4 – phiên trù bị cho Đại hội III.  2/ Kiên trì thực hiện đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động của Cộng đồng, làm việc theo Quy định về quyền và trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Cần phải bàn bạc, thống nhất nội dung hoạt động, chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung đã đề ra giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trước khi đưa ra cuộc họp của Ban Thường trực, Ban chấp hành… 3/ Xem xét, chấn chính hoạt động của các Ban chuyên môn trong thời gian qua.

Tiếp đó, ông Bùi Ngọc Khôn, ông Bùi Văn Ngợi và ông Bùi Phan Kỳ đã thảo luận, lắng nghe ý kiến của từng người – không hạn chế thời gian – để mỗi người được trình bày quan điểm, đánh giá ưu, khuyết điểm, thành khẩn nhận rõ thiếu sót của bản thân với trách nhiệm được BCH Cộng đồng giao phó, đặc biệt trong mấy tháng cuối năm 2017 đầu năm 2018. Đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục.

    2- Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, các thành viên tham dự Hội nghị đã nhận thấy và thống nhất: Tình trạng phân tán chia rẽ vừa qua là rất nghiêm trọng, trước hết và hơn cả là trách nhiệm và thiếu sót của những người đứng đầu, từng người, mức độ lỗi và tính chất có khác nhau nhưng đã gây ra ảnh hướng xấu đến hoạt động chung của toàn Cộng đồng, làm lỡ nhiều việc quan trọng đáng ra phải được thực hiện, cụ thể như: Chưa tổ chức được cuộc họp lần thứ IV BCH khóa II như đã dự kiến để BCH bàn thảo trực tiếp các nội dung, thông qua các văn kiện và quyết định thời gian triệu tập Đại hội lần thứ III CĐHB VN…

Để sớm khắc phục tình trạng trì trệ nêu trên, Chủ tịch và các Phó chủ tịch đều có quyết tâm hành động, nhanh chóng khép lại một giai đoạn khó khăn trong hoạt động của Cộng đồng; Khẩn trương tổ chức các cuộc họp:họp Ban Tổ chức Đại hội, họp Ban Thường trực.. tập trung vào việc hoàn thành các dự thảo văn bản, các  mặt công tác phục vụ cho Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Cộng đồng khóa II để quyết định thời gian thực hiện Đại hội Cộng đồng khóa III nhiệm kỳ 2018- 2023.

Trước khi tổ chức 2 Hội nghị quan trọng và cần thiết ở trên, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch BCH cần chuẩn bị chu đáo, cùng nhau xem xét kỹ và thống nhất nội dung, yêu cầu của từng cuộc họp đúng theo Điều lệ và Quy chế của Đại hội II CĐHB VN. Những vụ việc liên quan đến vai trò, vị trí, trách nhiệm của các thành viên Ban Thường trực, nếu có kiến nghị, phải được kết luận rõ đúng sai… Sau đó có thông báo rộng rãi để không ảnh hưởng đến nội dung và kết quả của Hội nghị, bảo đảm việc hoàn thành trách nhiệm của Ban Tổ chức Đại hội và hoạt động thường xuyên của Ban Thường trực.

   3-  Ngay sau Hội nghị này, tùy theo các phần việc có liên quan, Chủ tịch và các Phó chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan để thực hiện ngay việc củng cố  hoạt động của Văn Phòng và của Ban Phát triển Cộng đồng…

Từ ngày 20 tháng 3 năm 2018 Chủ tịch BCH sẽ trực tiếp ký ban hành tất cả các văn bản, các tài liệu trong suốt thời gian chuẩn bị tiến tới Đại hội III CĐHB VN. Chấm dứt ngay việc các cá nhân phát hành các tài liệu ngoài luồng.

Hơn mười bốn năm hoạt động, Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đã hình thành một hệ thống, có quy mô toàn quốc và có mối liên hệ với người họ Bùi ở ngoài nước. Kết quả đó được xây dựng nên từ những cố gắng, sự bền bỉ, đức hy sinh của hàng ngàn, hàng vạn người con họ Bùi luôn tôn trọng giữ gìn bản chất của họ Bùi – một dòng Họ bản địa và Văn hiến. Những việc còn cần chung tay giải quyết hay những cản trở, khó khăn đang ở trước mắt không làm Cộng đồng chúng ta nản trí. Với tinh thần và khí thế đó nhất định Ban chấp hành, Ban Thường trực CĐHB VN khóa II sẽ đoàn kết, xây dựng để tiến hành Đại hội lần thứ III CĐHB VN thành công!

 

                                               BAN THÔNG TIN VĂN HÓA CĐHB VN