THÔNG TIN VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGỌC

THÔNG TIN VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGỌC

THÔNG TIN VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGỌC

 

 

     Gần đây trong hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã lưu hành một số thông tin không chuẩn mực, trái sự thật, vi phạm quy định chung của tổ chức dòng họ.

     Tại Đại hội lần thứ II CĐHB tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 10/4/2018, ông Bùi Xuân Ngọc đã tự ý phát tán văn bản có nội dung phản ánh sai sự thật, bằng ngôn từ gay gắt, thóa mạ, xúc phạm nhiều tập thể, cá nhân trong tổ chức CĐHB toàn quốc và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin gửi toàn văn 2 văn bản để giúp quý độc giả họ Bùi trên cả nước một lần nữa biết rõ về ông Bùi xuân Ngọc, đặng có cơ sở để trả lời đúng đắn câu hỏi trên:

 

     – Văn bản chính thức của Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam ngày 27/3/2007, gửi Ban Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam tại Hà Nội và Ban Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam tại các tỉnh và thành phố, về quyết định của BLL họ Bùi VN tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam “miễn nhiệm ông Bùi Xuân Ngọc…”

     – Trích yếu Biên bản họp Ban Liên lạc ngày 25 tháng 02 năm 2007 tại Dinh Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh của Ban Liên lạc họ Bùi VN tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, trong đó nói rõ 6 điểm về miễn nhiệm, không công nhận tất cả các cương vị, trách nhiệm cá nhân của ông Bùi Xuân Ngọc; Kiến nghị của BLL họ Bùi Việt Nam bãi nhiệm các cương vị đối với ông Ngọc ở Ban Liên lạc họ Bùi toàn quốc.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin gửi kèm Thông báo số 02/2018/ TB-VP ngày 10/3/2018 của Văn phòng BCH Cộng đồng họ Bùi VN về hoạt động của ông Bùi Xuân Ngọc nhằm giúp quý bạn đọc rõ thêm.

                                                                                                                                                                                                                             Ban Thông tin Văn hóa

 

 

  

 

 

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VĂN PHÒNG BCH                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/ TB-VP                                                                                                              Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2018

 

                                                                         THÔNG BÁO

                                                            (V/v hoạt động của ông Bùi Xuân Ngọc)

 

        Kính gửi:  –  Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban vận

                            động họ Bùi các tỉnh, thành phố, huyện thị trong cả nước

                         –  Các chi họ Bùi ở cơ sở

                         –  Các Ban chuyên trách thuộc BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

    Thời gian gần đây, ông Bùi Xuân Ngọc xuất hiện và tham gia nhiều hoạt động với danh nghĩa Cộng đồng do một nhóm người nhân danh ủy viên Thường trực Cộng đồng họ Bùi VN tổ chức (nhóm lật đổ, tiếm quyền): Cuộc họp tổng kết ban Phát triển Cộng đồng ngày 19/1/2018 (cuộc họp này không được cho phép tổ chức và đã có thông báo hủy của Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Văn Ngợi, được đưa trên trang web hobuivietnam.vn), cuộc gặp truyền thống đầu xuân ngày 10 tháng giêng 2018 họ Bùi tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Ngọc được giới thiệu với tư cách ủy viên ban Phát triển Cộng đồng họ Bùi VN… đây là những việc làm sai trái, gây sự hiểu lầm cho nhiều bà con họ Bùi và tổ chức họ Bùi ở nhiều tỉnh, thành phố về vai trò và tư cách của ông Bùi Xuân Ngọc. Để tránh cho việc này tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Văn phòng BCH CĐHB VN xin thông báo:

     1/ Ông Bùi Xuân Ngọc hiện tại không tham gia trong tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, không được giao nhiệm vụ nào của Cộng đồng, nên không đại diện và mang danh nghĩa đại diện cho tổ chức hay một bộ phận của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Vì vậy, ông Ngọc đi tham dự hoạt động ở đâu là với tư cách cá nhân, không có quyền nhân danh, đại diện cho Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. 

      2/ Ông Bùi Xuân Ngọc trước đây đã có nhiều sai phạm, bị Ban Liên lạc họ Bùi thành phố Hồ Chí Minh miễn nhiệm không còn là ủy viên (Theo “Trích yếu biên bản họp Ban Liên lạc” của Ban LL họ Bùi t/p HCM ngày 25 tháng 02 năm 2007 và Văn bản gửi Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam, Ban Liên lạc họ Bùi các tỉnh và thành phố ngày 27 tháng 03 năm 2007) và cũng không là thành viên trong tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam do gây mất đoàn kết, chia rẽ tổ chức dòng họ, lôi kéo bè phái, cư xử nói năng không văn hóa… tự ý thành lập tổ chức họ Bùi khác (Hội Đồng họ Bùi) để chống đối với Cộng đồng họ Bùi Việt Nam sau Đại hội họ Bùi Việt Nam lần thứ nhất (2008-2013).

     3/ Việc hợp tác, cùng thực hiện những vụ việc không được tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam cho phép giữa ông Ngọc và nhóm người trong Thường trực đang gây mất đoàn kết, chia rẽ tổ chức Cộng đồng họ Bùi sẽ càng gây bất ổn cho Cộng đồng họ Bùi VN, đây là việc làm sai trái cần được thông báo rộng rãi cho bà con họ Bùi và tổ chức các nơi biết. Tất cả những thông tin, văn bản, tài liệu do ông Bùi Xuân Ngọc và nhóm người nêu trên phát tán, phát ngôn đều không có giá trị, không đại diện cho tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

     4/ Mọi văn bản, tài liệu, thông báo của Cộng đồng và BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đều được thống nhất gửi từ Văn phòng BCH, có đóng dấu của BCH mới là những văn bản chính thức của Cộng đồng.

      Các tỉnh, thành phố, huyện, thị và BCH, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi, văn phòng các tuyến nhận được văn bản, thông tin nội dung của những cá nhân hoặc tổ chức nhóm mạo nhận như đã nêu, xin phản ánh lại cho Văn phòng BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam cùng tên và địa chỉ người phát tán, phát ngôn.

      Đề nghị các BCH, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi các tỉnh, thành phố, huyện, thị và các vị Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động họ Bùi cùng Trưởng các ban (Tiểu ban) chuyên môn của tổ chức CĐHB VN, các tuyến tỉnh, thành phố nắm rõ tình hình, nguyên tắc, quy định hoạt động theo Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết, Thông báo… của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam để phối hợp cùng nhau giúp tổ chức họ Bùi các nơi và BCH, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hoạt động tốt.

                                                                                                 VĂN PHÒNG BCH CĐ HỌ BÙI VIT NAM

                                                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                                          (ký, đóng dấu)             

– Như kính gửi                                                                                                       Bùi Kỳ Nam  

– Lưu VP                                                                                                                                                                

– Lưu TCNS                                                                       :